Projekta apraksts
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
Projekta apskate
Ārvalstu ceļotāju raksturojošie rādītāji
10302039
TŪRISMS
2017
ceturksnis
21.04.2017 12:27

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti:

1. ceturksnī no 15. februāra līdz 28. februārim;

2. ceturksnī no 15. maija līdz 31. maijam;

3. ceturksnī no 15. augusta līdz 31. augustam;

4. ceturksnī no 15. novembra līdz 30. novembrim.

Lidostā ''Rīga'' apsekojums notiek divas vai trīs reizes nedēļā nepārtraukti visu gadu pēc speciālā grafika.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Ceturksnis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

1997. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja Edīte Miezīte 67366810 (310) Edite.Miezite@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākā referente Ilze Timermane 67366740 (740) ilze.vernera@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1000/2007 Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/2007 (2007. gada 29. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 831/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 813 "Par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam"
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
LIAA Tūrisma departaments
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Pasaules Tūrisma organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Nacionālo kontu daļa
Patēriņa cenu indeksu daļa
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Asociācijas
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par ceļotāju vecumu un dzimumu; valsti, kurā dzīvo ārvalstu ceļotājs; ceļojuma mērķi un izdevumiem ceļojuma laikā.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Fiziskās personas
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Fiziskas personas
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību
B-1, B-2 Ceļotāju apsekojums 2017
 

3.5. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Valsts robežsardze

Dati par robežšķērsotāju plūsmu. 


Nosaukums
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Dati par autotransporta plūsmu.


Nosaukums
Starptautiskā lidosta "Rīga"

Dati par pasažieru plūsmu.


Nosaukums
Rīgas pasažieru osta

Dati par pasažieru plūsmu.

3.6. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
 

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Eurostat ģeopolitisko vienību standartizētais kodu saraksts
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi (ISO 3166)
 

3.9. Bāzes gads/periods

Iepriekšēja gada attiecīgais periods.

3.10. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Apsekojuma veidlapas (B-1, B-2).

Uzņemtie ārvalstu viesi tiek apsekoti pēc veidlapas B-1(vairākdienu ceļotāji) un B-2 (vienas dienas ceļotāji). Respondentam tiek jautāts viņa dzīves vieta (valsts, no kuras viņš ir ieradies), dzimums, vecums, ceļojuma mērķis, vietas, kuras viņš ir apmeklējis Latvijā sava ceļojuma laikā un izdevumi visa ceļojuma laikā.

Datnes
Tips Pievienotā dokumenta apraksts  
doc Veidlapa ārvalstu vairākdienu ceļotājiem Skatīt
doc Veidlapa ārvalstu vienas dienas ceļotājiem Skatīt

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Latvijā uzņemtie ārvalstu viesi.

4.2. Izlases dizains

Divpakāpju stratificētā izlase. Stratifikācija veikta pēc robežu veida - lidosta, osta, ne-šengenas autoceļi, dzelzceļš. Izlases vienību atlases process tiek sistematizēts pēc kalendārās nedēļas.

4.3. Realizētais izlases apjoms

Latvijā uzņemtie ārvalstu viesi:

1.ceturksnī – 2800;

2.ceturksnī – 3200;

3.ceturksnī – 3200;

4.ceturksnī – 2800.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Intervija ar personu klātienē

Dati tiek iegūti intervējot izbraucošos ārvalstu viesus un iebraucošos Latvijas iedzīvotājus, kuri šķērso Latvijas valsts robežu.


Nosaukums
Elektroniski

No visiem citiem datu avotiem dati tiek saņemti elektroniski.

5.2. Datu ievada programmvide

Nosaukums
MS ACCESS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Tiek labotas loģiskās un matemātiskās kļūdas.

6.2. Kopsavilkumi

Kopsavilkumus veido SPSS vidē katru ceturksni.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Datu analīzes process ir saistīts ar datu pārbaudi.  
Datus pārbauda, salīdzinot tos ar iepriekšējā ceturkšņa datiem (pieauguma, samazinājuma analīze), analizējot savstarpējo rādītāju loģisko sakarību vienas vai vairāku datu sēriju ietvaros.

 

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

CSP piemēro datu primārokonfidencialitātes nosacījumu.

Piemērotie primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji:

1) minimālais gadījumu skaits;

2) (n,k) jeb dominances kritērijs;

3) p% kritērijs.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Gads
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

90 dienas pēc pārskata perioda

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
Tūrisms Latvijā, 2018
Latvijas statistikas gadagrāmata 2018
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Robežšķērsojumu skaits Pa valstīm, pēc vecuma grupām, pa transporta veidiem un ceļojuma iemesliem.
Ceļotāju kopējie izdevumi Pa valstīm, pēc vecuma grupām, pa transporta veidiem un ceļojuma iemesliem.