Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Būvniecības izmaksu indekss
10502011B
RAŽOTĀJU CENAS
2018
mēnesis
30.01.2019 13:49

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no 1. līdz 21. dienai pēc pārskata perioda.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

Ceturkšņa dati - no1992. gada 1. ceturkšņa, mēneša dati - no 2009. gada janvāra.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Ražotāju cenu indeksu daļas vadītāja Ļubova Ņemsadze 67366783 (783) Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Ražotāju cenu indeksu daļas vecākā referente Aļona Ivanova 67366798(798) Alona.Ivanova@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2223/96 Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
1158/2005 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1158/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
472/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2008 (2008. gada 29. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (Dokuments attiecas uz EEZ)
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Valsts statistikas likums
Ministru kabineta sēdes 2007. gada 14. augusta protokols Nr. 45, 21.§ “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi”
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 813 "Par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam"
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Ekonomikas ministrija
Satiksmes ministrija
Pašvaldību domes
Rīgas dome
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Neattiecas
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Neattiecas
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Valsts finanšu daļa
Patēriņa cenu indeksu daļa
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Studenti
Asociācijas
Zinātnieki
Ziņu aģentūras
Individuālie komersanti
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Būvniecības izmaksu indeksa aprēķināšana, kas raksturo izpildīto būvdarbu izmaksu pārmaiņas pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu. Aprēķinot Būvniecības izmaksu indeksu, tiek salīdzinātas izmantoto būvmateriālu cenas, vidējā bruto darba samaksa un izmaksas celtniecības mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Darbības veida vienības
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā (mēneša)
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām
1-IC Pārskats par importa cenām
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

ADS projekts "Būvniecības produkcija", projekta kods 10402014;

Statistikas uzņēmumu reģistrs.

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Būvju klasifikācija (CC)
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

2015. gads

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

1. Būvmateriālu cenas;

2. Vidējā bruto darba samaksa;

3. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas vai nomas izmaksas.

Files
Type Added document description  
doc Veidlapa 1-BC Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Mērķa populācija ietver 2017. gadā ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kuru galvenais ekonomiskās  darbības veids pēc Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. ir no 41.10 līdz 43.99 (F sadaļa), 46.73, 46.74 un 47.52.

4.2. Izlases dizains

Neattiecas

4.3. Realizētais izlases apjoms

Izlases apjoms - 240 uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

 Lielākā daļa respondentu (99%) datus iesniedza izmantojot e-pārskata sistēmu CSP mājaslapā. 


Nosaukums
Elektroniski

Daļa respondentu aizpildīto pārskatu nosūtīja uz atbildīgā statistiķa e-pasta adresi.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi pārskata aizpildīšanai ir pieejami veidlapas 1-BC otrajā lappusē.

Files
Type Added document description  
doc Pārskats par būvniecības resursu cenām 1-BC Show

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Ievadot datus Integrētajā statistikas datu apstrādes un vadības sistēmā (ISDAVS) tiek veikta datu kontrole atbilstoši validācijas nosacījumiem. Loģisko kļūdu gadījumā informācija tiek precizēta, sazinoties ar statistiķiem.

6.2. Datu imputācija

Datu imputāciju veic gadījumos, ja trūkst respondenta datu (pārskats nav iesniegts laicīgi vai uzņēmums uz laiku ir pārtraucis savu darbību). Imputācijai tiek izmantoti uzņēmuma iepriekšējā perioda dati.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Cenu pārmaiņu atspoguļošanai ēku un inženierbūvju grupām ir izveidoti unificēti būvniecības modeļi, kur katrs modelis satur noteiktus būvmateriālu, darbaspēka un celtniecības tehnikas izlietojuma apjomus. Būvniecības modeļi ir izvēlēti ar mērķi, lai pārstāvētu galvenos būvniecības objektus un darbu veidus, kas ir raksturīgi nozares attīstībai ilgākā laika periodā (5-7 gadus). Indeksa grupēšanai būvmodeļu svari ir koriģēti atbilstoši to nozīmīgumam iepriekšējā gadā veikto būvdarbu apjomā. Svaru struktūra tiek pārrēķināta iepriekšējā gada decembra cenās.

6.4. Kopsavilkumi

Indeksu aprēķiniem nepieciešamas vidējās cenas un svari. Cenas netiek publicētas, tās izmanto vienīgi indeksu aprēķiniem. Visas vidējās cenas aprēķina kā nesvērtus vidējos aritmētiskos lielumus.

Galvenie kopsavilkumi:

1) Būvniecības izmaksu indekss pavisam kopā;

2) Būvniecības izmaksu indeksi objektu (modeļu) grupās;

3) Būvniecības izmaksu indeksi resursu veidiem: būvmateriāli, vidējā bruto darba samaksa, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai.

Būvniecības izmaksu indekss tiek aprēķināts, izmantojot Laspeiresa tipa formulu. Cenu salīdzinājuma (bāzes) periods ir 2017. gada decembris. Lai aprēķinātu cenu pārmaiņas ilgākā laika periodā, katra gada izmaksu indeksus “saķēdē” vienā dinamiskā rindā ar vienu salīdzinājuma periodu. Būvniecības izmaksu indeksu aprēķinos indeksa salīdzinājuma (bāzes) periods ir 2015. gads (2015=100).

6.5. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Neattiecas

6.6. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkuma datus pārbauda, salīdzinot rādītājus ar iepriekšējā perioda un iepriekšējā gada attiecīgā perioda datiem. Tiek analizēta atsevišķu būvresursu un būvobjektu izmaksu pārmaiņu ietekme uz kopējo būvniecības izmaksu līmeni pārskata periodā.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Piemērotie konfidencialitātes noteikšanas kritēriji: minimālais gadījumu skaits; dominances kritērijs.

Publicējot Būvniecības izmaksu indeksu, tiek ievēroti Centrālās statistikas pārvaldes Kvalitātes vadlīnijās (2008.g.) definētie konfidencialitātes noteikumi.

Pirms noteiktā publicēšanas datuma un laika aprēķināto Būvniecības indeksu informācija ir konfidenciāla.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

19. darba diena pēc pārskata perioda beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
Latvijas makroekonomiskie rādītāji
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Latvijas statistikas gadagrāmata 2017
 

8.5. Revīzijas politika

Ja izmantojot aprēķinos labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju ir konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz kopējo cenu indeksu 12 mēnešu ietvaros (m/(m-12)), tiek veikti publiskoto BII labojumi par iepriekšējo periodu. Precizētus cenu indeksus publicē vienlaicīgi ar datiem par nākamo pārskata periodu, ar norādi par labojumu.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Būvniecības izmaksu indekss Kopā Latvijā;Pa resursu pamatgrupām;Pa būvobjektu grupām.

8.7. Anonimizēta individuālā statistiskā informācija

Neattiecas