Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums
10107004
KONJUNKTŪRA
2020
mēnesis
28.12.2020 13:23

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti katrā pārskata mēnesī līdz 9.datumam.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Pēdējie 3 mēneši, turpmākie 3 mēneši, stāvoklis/līmenis atskaites brīdī.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2003.gada janvāra - pieejami salīdzināmie dati ar mēneša periodiskumu sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības atbilstoši NACE 2.red.

2010.gada maija - pieejami salīdzināmie dati ar mēneša periodiskumu sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupai.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļas vadītāja Ieva Vanaga 67366738 (378) Ieva.Vanaga@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Tirdzniecības un pakalpojumu daļas vecākais referents Matīss Žuravļevs 67366664 (164) Matiss.Zuravlevs@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2006/379 Komisijas Paziņojums (2006. gada 12. jūlijs) "Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības konjunktūras un patērētāju apsekojumu programma"
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 763 “Par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam”
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN)
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Finanšu ministrija
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Komercbankas
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt operatīvu informāciju par mazumtirdzniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokli, tā izmaiņām, tagadnes un nākotnes tendencēm, apgrozību ierobežojošiem faktoriem. Iegūtie dati kalpo īstermiņa ekonomiskai analīzei un prognozēšanai. Konjunktūras apsekojuma galvenā priekšrocība ir rezultātu ieguves savlaicīgums un nepārtraukta harmonizācija Eiropas Savienības ietvaros.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
3-TKJ Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā
 

3.5. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.6. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Tiek izmantota veidlapa 3-TKJ "Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā".

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
doc veidlapa 3-TKJ Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru galvenais nodarbošanās veids atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE 2.red. ir "Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (NACE = 45) un "Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus" (NACE = 47).

4.2. Izlases dizains

Mērķtiecīga stratificēta izlase.

4.3. Realizētais izlases apjoms

425 uzņēmumi

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Datus izmantojot e-pārskata sistēmu iesniedz aptuveni 85% respondentu. Pārējie datus atsūta pa e-pastu vai nosauc pa tālruni.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi pārskata aizpildīšanai ir pieejami veidlapā, skatīt sadaļas "Projekta sagatavošana" apakšpunktu “Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji".

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
ISDAVS CASIS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Integrētajai statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS CASIS) videi, tiek veikta pirmdatu loģiskā  pārbaude atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Ja aizpildītajā pārskatā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, statistiķis sazinās ar aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus.

6.2. Svaru veidošanas apraksts

Respondentu sniegtās individuālās atbildes maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem tiek svērtas ar koeficientiem - attiecīgi: 1, 2, 5. Kā otrreizējie svari tiek izmantoti mazumtirdzniecības uzņēmumu grupu (atkarībā no realizējamo preču veidiem) neto apgrozījuma īpatsvari kopējā mazumtirdzniecības apgrozījumā.

6.3. Kopsavilkumi

Kopsavilkumi tiek sagatavoti katru mēnesi pēc iepriekš noteikta kalendārā grafika (katra mēneša 23.-25. datumā).

Par katru apsekojuma jautājumu iegūst atbilžu sadalījumu pa variantiem, izteiktu procentos.

No šī sadalījuma aprēķina saldo (bilanci) kā starpību starp galējo atbilžuīpatsvariem.

Atbilžu saldo (S) jautājumam ar trim atbilžu variantiem aprēķina pēc formulas:

S = ( "+" ) - ( "-" ),

kur ("+") - pozitīvo atbilžu ("pieaudzis", "virs normālā") īpatsvars, procentos;

("-") - negatīvo atbilžu("samazinājies", "zem normālā") īpatsvars, procentos.

Saldo lietošana dod iespēju jautājuma atbildes izteikt vienā skaitlī, izmaiņas atbildēs uz šo jautājumu periodos veido vienkāršu dinamikas rindu.

Respondentu sniegto individuālo informāciju agregē, piemērojot svēršanu.

Kopsavilkumu pārbauda, salīdzinot to ar iepriekšējā perioda datiem un salīdzinot savstarpējo rādītāju loģisko sakarību.

6.4. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Par katru rādītāju tiek veidotas laikrindas no apsekojuma sākuma līdz pēdējai aptaujai.

Datus salīdzina:

- ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ar vidējo vērtību par visu apsekojuma periodu;

- starp mazumtirdzniecības uzņēmumu grupām pēc tajos realizējamo preču veidiem, starp grupām pēc uzņēmumu lieluma;

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt respondentus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

Piemēroti primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji. Dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (respondentiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Mēneša dati tiek publicēti 3. darba dienā pirms tā paša mēneša beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta Internet Ekonomikas datubāzes
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Mazumtirdzniecības uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Uzņēmumu darbības aktivitātes (stāvokļa) izmaiņu tendence Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Nodarbinātības izmaiņu tendence Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Cenu izmaiņu tendence Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Krājumu līmenis Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Pasūtījumu izmaiņu tendence Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita
Mazumtirdzniecības konfidence Pa grupām pēc realizējamo preču veidiem; pa grupām pēc uzņēmumā nodarbināto skaita