Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Pastāvīgie iedzīvotāji
10712005C
IEDZĪVOTĀJI
2020
mēnesis
24.01.2020 15:20

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Datus vāc līdz katra mēneša 20. datumam par iepriekšējo mēnesi.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

Dati ir provizoriski un konkrētajā gadā nav salīdzināmi ar iepriekšējo gadu datiem.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte Sigita Šulca 67366806 (306) Sigita.Sulca@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte Sigita Šulca 67366806 (306) Sigita.Sulca@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Neattiecas
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Ekonomikas ministrija
Labklājības ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Pasaules Banka
Apvienoto Nāciju Organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Sociālās statistikas departaments
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Studenti
Zinātnieki
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt provizoriskus iedzīvotāju skaita datus katra mēnešā sākumā Latvijā.

3.2. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dati par reģistrēto dzimušo un mirušo skaitu. Migrācijas datu novērtējums, izmantojot PMLP Iedzīvotāju reģistra informāciju.

3.3. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
 

3.4. Bāzes gads/periods

2020. gads/mēnesis

3.5. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Aprēķina provizorisko iedzīvotāju skaitu katra mēneša sākumā Latvijā.

4. Datu ieguve

4.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Elektroniski

Visi dati tiek saņemti elektroniski.

4.2. Datu ievada programmvide

Nosaukums
MS EXCEL
 

5. Datu apstrāde

5.1. Kopsavilkumi

Iedzīvotāju skaitu mēneša sākumā aprēķina iepriekšējā mēneša iedzīvotāju skaitam pieskaitot atskaites mēnesī dzimušos, atņemot šajā mēnesī mirušos un pieskaitot novērtēto migrācijas saldo (saldo ir negatīvs).

5.2. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Apraksts atrodas P:\Sociala_stat\Aprekini\Demografijas_stat\Iedzivotaju_skaits

6. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

6.1. Datu analīze

Datus analizē, veicot rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā perioda datiem.

7. Datu izplatīšana

7.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

7.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

7.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Provizoriskie rezultāti

Dienās pēc pārskata perioda beigām:

20 (Centrālās statistikas pārvaldes Interneta datubāze).

7.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
 

7.5. Revīzijas politika

Datus par iedzīvotāju skaitu 2020. gadā pa mēnešiem pārrēķinās 2021. gada otrajā ceturksnī, ņemot vērā galīgos dabiskās kustības un migrācijas rezultātus.

7.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Noslēgtās laulības Latvija
Dzīvi dzimušais Latvija
Mirušais Latvija
Iedzīvotāju skaits Latvija