Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums, vidējās iepirkumu cenas un to indeksi
10301018
LAUKSAIMNIECĪBA
2018
mēnesis
01.02.2019 10:14

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no 1. dienas līdz 3. darba dienai pēc pārskata perioda.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

1995. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktora vietniece Anita Raubena 67366977 (277) Anita.Raubena@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības statistikas daļas vecākā referente Lolita Lazda-Lazdiņa 67366982 (282) Lolita.Lazda@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
1165/2008 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1165/2008 (2008. gada 19. novembris) par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr.93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK
138/2004 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (Dokuments attiecas uz EEZ)
306/2005 Komisijas Regula (EK) Nr. 306/2005 (2005. gada 24. februāris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (Dokuments attiecas uz EEZ)
909/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 909/2006 (2006. gada 20. jūnijs), ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (Dokuments attiecas uz EEZ)
212/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 212/2008 (2008. gada 7. marts), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (Dokuments attiecas uz EEZ)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumi Nr. 683 “Par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Zemkopības ministrija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Nacionālo kontu daļa
Lauksaimniecības statistikas daļa
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Pētījumu centri
Studenti
Asociācijas
Zinātnieki
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par gaļas ieguvi Pārtikas un veterinārā dienesta atzītajās kautuvēs no Latvijā audzētiem un no vietējiem ražotājiem iepirktiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Informācija tiek vākta par kautuvēs kauto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kautsvaru un iepirkto lauksaimniecības dzīvnieku vērtību EUR pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
Fiziskas personas
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs

Lauksaimniecības datu centra kautuvju elektroniskās ziņošanas sistēmas informācija.


Nosaukums
Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārā dienesta atzīto kautuvju saraksts

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Neattiecas
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

2017. gada attiecīgais mēnesis

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Pievienota 11-iepirkums veidlapa 2018. gadam.

Files
Type Added document description  
doc 11-iepirkums Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Neattiecas

4.2. Izlases dizains

Neattiecas

4.3. Realizētais izlases apjoms

Neattiecas

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Aptuveni 40% respondentu iesniedz datus CSP, izmantojot e-pārskata sistēmu. E-pārskats tiek aizpildīts reizi mēnesī.


Nosaukums
Elektroniski

Aptuveni 60% respondentu iesniedz datus CSP, atsūtot pārskatu uz e-pastu.


Nosaukums
Pa telefonu

Pa telefonu tiek precizēta atsūtītā informācija, tiek atgādināts par savlaicīgi neiesniegtu pārskatu.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi ir veidlapā, kas atrodama apakšpunktā "Informācija, kas tiek savākta projektā - rādītāji".

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Veicot datu ievadi Integrētās statistikas datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) vidē, tiek veikta pirmdatu loģiskā un aritmētiskā pārbaude atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko un aritmētisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā. Ja, salīdzinot iesniegtos datus par konkrēto mēnesi ar iepriekšējiem periodiem, tiek konstatētas netipiski lielas atšķirības, vai arī pārskats kļūdaini aizpildīts, statistiķis sazinās ar aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus.

6.2. Datu imputācija

Neattiecas

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Neattiecas

6.4. Kopsavilkumi

Kopsavilkumi tiek sagatavoti atbilstoši Valsts statistiskās informācijas programmas 2018. gadam 16.2. punktā noteiktajam.

6.5. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas

6.6. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Lai sagatavotu respondentu sarakstu, tiek izmantots Statistiskais uzņēmumu reģistrs. Apsekotas tiek visas Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās kautuves. Informāciju par individuāli apzīmēto lauksaimniecības dzīvnieku kaušanu Centrālā statistikas pārvalde saņem no Lauksaimniecības datu centra katra mēneša 18. datumā par iepriekšējo periodu. Mēneša informāciju par individuāli neapzīmēto lauksaimniecības dzīvnieku kaušanu iegūst no kautuvēm, kas iesniedz pārskatu "11-iepirkums" Centrālajai statistikas pārvaldei.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Datu analīze saistīta  vispirms ar pirmdatu analīzi - ievadīto datu matemātisku un loģisku kontroli. 

Kopsavilkumu dati tiek pārbaudīti, veicot rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā perioda datiem, rādītāju loģisko sakarību pārbaudi.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

CSP konfidencialitāti nosaka pēc minimālā gadījumu skaita, lai novērstu tiešu identifikāciju. Visas tabulu šūnas, kuru vērtības ir iegūtas no mazāk par 3 respondentiem, uzskata par konfidenciālām.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Dati tiek publicēti mēneša pēdējā darbadienā pēc pārskata perioda beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
Latvijas statistikas ikmēneša biļetens
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Latvijas statistikas gadagrāmata 2018
Latvijas lauksaimniecība 2018.gadā
 

8.5. Revīzijas politika

Datu korekcijas veic, ja respondents precizē datus par kādu no iepriekšējiem periodiem. Katrā nākamajā periodā var tikt veikta iepriekšējo datu korekcija.


8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Iepirktās gaļas apjoms Kopā Latvijā un pa iepirkto un nokauto lauksaimniecības dzīvnieku veidiem
Gaļas vidējā iepirkuma cena kautsvarā Kopā Latvijā un pa iepirkto un nokauto lauksaimniecības dzīvnieku veidiem
Gaļas iepirkuma cenu indekss Cenu līmeņa izmaiņas pa mēnešiem un pa iepirkto un nokauto lauksaimniecības dzīvnieku veidiem

8.7. Anonimizēta individuālā statistiskā informācija

Neattiecas