Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Rūpniecības konjunktūras apsekojums
10107001
KONJUNKTŪRA
2020
mēnesis
28.12.2020 13:34

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no katra mēneša sākuma līdz 9. datumam.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

3 pēdējie un 3 turpmākie mēneši; līmenis, stāvoklis atskaites brīdī.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

 Apstrādes rūpniecības konjunktūras dati sadalījumā pēc NACE 2.red.konjunktūras pieejami par periodu no 2004. gada. 

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vadītāja Madara Liepiņa 67366953 (253) Madara.Liepina@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente Sandra Vītola 67366739 (739) Sandra.Vitola@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2006/379 Komisijas Paziņojums (2006. gada 12. jūlijs) "Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības konjunktūras un patērētāju apsekojumu programma"
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN)
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Banka
Finanšu ministrija
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Komercbankas
Studenti
Zinātnieki
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt operatīvu  ikmēneša informāciju par  apstrādes rūpniecības uzņēmumu  ražošanas aktivitātes izmaiņām nesenajā pagātnē un tuvākajā nākotnē, par kopējo un eksporta pasūtījumu līmeni, par tuvākajos mēnešos gaidāmo nodarbinātību, produkcijas realizācijas cenām,  kā arī par pašreizējo un gaidāmo kopējās saimnieciskās darbības vērtējumu.

Četras reizes gadā  tiek noskaidrots uzņēmumu vadības pašvērtējums par ražošanu ierobežojošajiem faktoriem, ražošanas jaudas pietiekamību un tās vidējo izlietojumu, kopējo pasūtījumu tendenci un eksporta pasūtījumu nākotnes tendenci un konkurētspējas tendenci.

Iegūtie dati kalpo ekonomiskai analīzei un īstermiņa prognozēšanai. Konjunktūras aptaujas galvenā priekšrocība ir rezultātu ieguves vienkāršība un ātrums, kā arī nepārtraukta harmonizācija Eiropas Savienības ietvaros.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

Uzņēmumu un organizāciju reģistrs.

3.6. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija (MIG 2009)
 

3.7. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

 Konjunktūras rādītāji apstrādes rūpniecībā ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
doc Veidlapa Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE 2. red.(10-33) ir apstrādes rūpniecība.

4.2. Izlases dizains

Mērķtiecīgā stratificētā izlase.

4.3. Realizētais izlases apjoms

 Konjunktūras izlasē apstrādes rūpniecībā 2020. gadā iekļauti 834 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (pēc NACE 2.red.).

Uzņēmumu sadalījums pa lieluma grupām

izlase

skaits

% no izlases

Mazie (1-49 nodarbinātie)

451

54

Vidējie (50-249 nodarbinātie)

327

39

Lielie (250 un vairāk nodarbināto)

56

7

Kopā

834

100

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Datus tiek vākti, izmantojot e-pārskata sistēmu.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi  veidlapas aizpildīšanai iekļauti veidlapā, kura pieejama apakšpunktā "Informācija, kas tiek savākta projektā - rādītāji".

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Vadot sākotnējos datus Integrētās statistikas datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) vidē, notiek loģiskā pārbaude atbilstoši validācijas algoritmam.

6.2. Datu imputācija

Respondenta sniegtā informācija, kas saņemta pēc apstrādes procesa beigām, var tikt izmantota nākamajā periodā datu imputācijai iztrūkstošu datu vietā gadījumos, kad respondents nokavējis iesniegšanas termiņu, vai vispār nav iesniedzis datus.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Respondentu sniegtās individuālās atbildes maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem tiek svērtas ar koeficientiem - attiecīgi: 1, 2, 5. 

Nozaru līmenī svarus veido, uzņēmumus ģenerālkopā (visus apstrādājošās rūpniecības uzņēmumus) sadalot grupās pēc NACE 2 zīmēm un 3 zīmēm. Aprēķina šajās grupās nodarbināto īpatsvaru visā rūpniecībā nodarbināto skaitā iepriekšējā gadā.

Grupējot NACE 3 zīmju pozīcijas, iegūst ražošanas pamatgrupējumus saskaņā ar Ražošanas pamatgrupējumu klasifikāciju (MIG 2009). 

Lai aprēķinātu svarus katram ražošanas pamatgrupējumam, izmanto Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. kodēšanas sistēmu 3 zīmju līmenī.

Respondentu sniegtās individuālās atbildes maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem tiek svērtas ar koeficientiem - attiecīgi: 1, 2, 5. 

6.4. Kopsavilkumi

Par katru apsekojuma jautājumu iegūst atbilžu sadalījumupa variantiem,izteiktu procentos.

No šī sadalījuma aprēķina saldo (bilanci) kā starpību starp galējo atbilžuīpatsvariem.

Atbilžu saldo (S) jautājumam ar trim atbilžu variantiem aprēķina pēc formulas:

S = ( "+" ) - ( "-" ),

kur("+") - pozitīvo atbilžu ("pieaudzis", "virs normālā") īpatsvars, procentos;

("-") - negatīvoatbilžu("samazinājies", "zemnormālā") īpatsvars, procentos.

Saldo lietošana dod iespēju jautājuma atbildes izteiktvienā skaitlī, izmaiņas atbildēs uz šo jautājumu periodos veido vienkāršu dinamikasrindu.

Kopsavilkumu pārbauda, salīdzinot to ar iepriekšējā perioda datiem un salīdzinot savstarpējo rādītāju loģisko sakarību.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Rūpniecības konfidences rādītājs tiek salīdzināts ar iepriekšējā perioda, kā arī ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda rādītāju. Līdzīgi analizē katru no konfidences rādītāja sastāvdaļām, nosakot, kura sastāvdaļa visvairāk ietekmējusi apkopojošo rādītāju dotajā periodā.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt respondentus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

Piemērotie primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (respondentiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Mēneša dati ir pieejami lietotājiem tā paša mēneša beigās.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta Internet Ekonomikas datubāzes
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Kopējo pasūtījumu līmenis Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.
Rūpniecības konfidence Pa rūpniecības nozarēm pēc NACE 2.red. klasēm 10-33;pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Ražošanas nodrošinājuma līmenis ar pasūtījumiem Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.
Ražošanas jaudas izmantošana Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.
Uzņēmumu darbības aktivitātes (stāvokļa) izmaiņu tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Nodarbinātības izmaiņu tendence Pa pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Cenu izmaiņu tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Krājumu līmenis Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Eksporta pasūtījumu līmenis Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Ražošanas jaudas pietiekamības līmenis Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.
Konkurētspējas izmaiņu tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.
Saimnieciskās darbības kopējais līmenis Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Saimnieciskās darbības kopējā tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Kopējo pasūtījumu izmaiņu tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.
Eksporta pasūtījumu izmaiņu nākotnes tendence Pa apstrādes rūpniecības pamatražošanas veidiem: patēriņa preču ražošanā, starppatēriņa preču ražošanā, investīciju preču ražošanā; lielos, vidējos un mazos uzņēmumos.Iegūst četras reizes gadā: janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.