Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Energoresursu imports, ražošana un patēriņš
10303025
ENERĢĒTIKA
2018
mēnesis
25.02.2019 14:05

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Saskaņā ar darba plānu līdz novembra beigām sagatavo respondentu sarakstus nākamajam gadam. Vēstules ar norādi par to, kādi pārskati jāpilda, respondentam izsūta gada sākumā. Pirmais pārskats par janvāri jāiesniedz līdz 15. februārim.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

Salīdzināmi dati kopš 2004. gada.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja Līga Meļko 67366863 (363) Liga.Melko@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente Līga Vilcāne 67366769 (769) Liga.Vilcane@csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente Lāsma Černovska 67366768 (768) Lasma.Cernovska@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1099/2008 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) (2008. gada 22. oktobris) par enerģētikas statistiku (Dokuments attiecas uz EEZ)
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumi Nr. 683 “Par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Studenti
Asociācijas
Zinātnieki
Masu mediji
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Iegūt informāciju par energoresursu ražošanu, importu, eksportu un patēriņu  valstī  mēnesī. Informāciju izmanto, lai  nosūtītu datus uz Eiropas Savienības statistikas biroju (EUROSTAT) un Starptautisko Enerģētikas aģentūru (IEA)  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2008  (2008. gada 22.oktobris) C pielikumu un D pielikumu.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu
2-gāze Pārskats par dabas gāzes izmantošanu
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmuma dienests (VID) katru mēnesi  sniedz informāciju par naftas produktu patēriņu, ražošanu un apriti  saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumu Nr.218 1., 2. un 3. pielikumu "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu". Informācija apkopota pēc Valsts ieņēmuma dienestā iesniegtajiem komersantu deklarētiem datiem un no VID Galvenās muitas pārvaldes muitas deklarāciju datubāzē esošās informācijas.

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicēt:

 • Elektroenerģijas ražotāju reģistru,
 • Koģenerācijas uzņēmumu sarakstu,
 • Elektroapgādes uzņēmumu sarakstu,
 • Licences dabasgāzes pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un tirdzniecībai
 • Licences elektroenerģijas pārvadei, sadalei un tirdzniecībai izmanto, lai sagatavotu respondentu sarakstus  pārskatiem par elektroenerģijas ražošanu un importu un  dabasgāzes importu un pārvadi. 

Nosaukums
Ekonomikas ministrija

Dati par valsts naftas produktu rezervju valsts daļas. 

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Kombinētā nomenklatūra (KN) (katra gada atbilstošā versija)
 

3.8. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Projektā  vāc informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2008 C pielikumu un D pielikumu par  energoresursu ražošanu, importu, eksportu un patēriņu valstī. Uz Eiropas Savienības statistikas biroju (EUROSTAT) un Starptautisko Enerģētikas aģentūru (IEA)  nosūta pārskatus:

 1. Mēneša pārskats par cietiem kurināmiem.
 2. Operatīvais pārskats par naftas produktiem.
 3. Operatīvais pārskats par dabasgāzi.
 4. Operatīvais pārskats par elektroenerģiju.
 5. Mēneša pārskats par elektroenerģiju.
 6. Mēneša pārskats par naftas produktiem.
 7. Mēneša pārskats par dabasgāzi.

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
xls Operatīvais pārskats par elektroenerģiju Show
xls Operatīvais pārskats par dabasgāzi Show
xls Operatīvais pārskats par naftas produktiem Show
xls Mēneša pārskats par cietiem kurināmiem Show
xls Mēneša pārskats par elektroenerģiju Show
xlsx Mēneša pārskats par dabasgāzi Show
xls Mēneša pārskats par naftas produktiem Show
pdf Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1099/2008 Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru darbības veids ir  elektroenerģijas, dabasgāzes, cieto kurināmo, atjaunīgo energoresursu un naftas produktu (kurus izmanto kā degvielu vai kurināmo)  ražošana, imports, eksports un realizācija. Projekta ietvaros tiek veikts pilns apsekojums.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Pārskata iesniegšanai respondents izmanto elektronisko pārskatu sistēmu (e-pārskats) CSP mājas lapā. Lielākā daļa respondentu (ap 95%) datus iesniedza izmantojot e-pārskata sistēmu.


Nosaukums
Elektroniski

Veidlapas  ir pieejamas elektroniski Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) mājaslapā. Respondenti aizpilda pārskatu, izmantojot  saņemtās veidlapas pa e-pastu vai nokopētas no CSP mājaslapas, un nosūta uz veidlapā norādīto e-pasta adresi.


Nosaukums
Pa pastu

Respondenti aizpilda pārskatu  papīra formā, izmantojot pašu izdrukātas veidlapas no CSP mājaslapas, un atsūta pa pastu uz CSP adresi.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi pārskata aizpildīšanai ir pievienoti veidlapās  pie attiecīgā rādītāja.

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
ISDAVS CASIS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Veicot datu ievadi no papīra formātā iesniegtajiem pārskatiem vai pievienojot elektroniski iesniegtos pārskatus (e-pārskats) Integrētajai statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) videi, tiek veikta pirmdatu loģiskā un aritmētiskā pārbaude atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko un aritmētisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)  mājaslapā. Ja aizpildītajā pārskatā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, statistiķis sazinās ar pārskata aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus. ISDAVS vidē ir nodrošināta iespēja salīdzināt iesniegtos datus par konkrēto mēnesi ar iepriekšējiem periodiem. Ja datu izmaiņas ir netipiski lielas, statistiķis sazinās ar respondentu, lai pārliecinātos par datu pareizību.

6.2. Datu imputācija

Datu imputāciju veic pēc datu ievades procesa pabeigšanas un neatbildētības novērtēšanas.Trūkstošos datus imputē, lai iegūtu datus par neatbildējušajiem respondentiem. Pārskata datu imputācijai izmanto vēsturiskās imputācijas metodi - datus iegūst koriģējot iepriekšējā perioda datus katram neatbildējušam respondentam.

6.3. Kopsavilkumi

Kopsavilkumus gatavo atbilstoši  Valsts statistiskās informācijas programmā 2014. gadam  un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1099/2008  par enerģētikas statistiku noteiktajiem produktu grupējumiem un periodiskumam. Gatavo divu veidu kopsavilkumus pēc to periodiskuma:

   1. provizoriskie datu kopsavilkumi 25. dienā pēc iepriekšējā mēneša;

   2. galīgie datu kopsavilkumi 55.dienā pēc iepriekšpēdējā mēneša.

Kopsavilkumus gatavo nosūtīšanai uz Eiropas Savienības statistikas biroju (EUROSTAT) un  Starptautisko Enerģētikas aģentūru (IEA) un publicē Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)  mājaslapā, sadaļā Datubāzes.

Nacionālo datu lietotāju vajadzībām, atkarībā no pieprasītās informācijas veida, tiek sagatavoti speciāli datu kopsavilkumi.

6.4. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Datus par energoresursu ražošanu, importu, eksportu un realizāciju  vāc un apkopo pēc Eiropas Savienības statistikas biroja (EUROSTAT) metodoloģijām:

 1. EUROSTAT metodoloģija par naftas produktiem un dabasgāzi (Monthly Oil and Gas Questionnaire).
 2. EUROSTAT metodoloģija par elektroenerģiju (EUROSTAT Electricity Monthly Questionnaire).
 3. EUROSTAT metodoloģija par cietiem kurināmiem (EUROSTAT Monthly Questionnaire on Coal).

Metodoloģijas ir apskatāmas pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
pdf EUROSTAT metodoloģija par naftas produktiem un dabasgāzi Show
pdf EUROSTAT rokasgrāmata par naftas produktiem Show

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Datu analīzes process ir saistīts ar datu pārbaudi. Kopsavilkumu datu pārbaudi veic pēc datu pārbaudes un labošanas pirmdatu līmenī un datu kopsavilkumu sagatavošanas. Kopsavilkuma dati tiek pārbaudīti, izmantojot vairākas metodes: rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā perioda datiem,pieauguma vai samazinājuma analīzi. Rādītāju loģisko sakritību pārbaude notiek, ņemot vērā saimnieciskās attīstības tendences pētāmajā atskaites periodā.  Dati tiek precizēti un nepieciešamības gadījumā laboti.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Primārā konfidencialitāte.

Par primāri konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja:

  1. kopsavilkuma rādītāji iegūti no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (uzņēmumiem);

  2. vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

  3. divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

55 (Centrālās statistikas pārvaldes Interneta datubāze);

55 (datu nosūtīšana uz Eiropas Kopienu Statistikas biroju (EUROSTAT));

55 (datu nosūtīšana uz Starptautisko Enerģētikas a\gentūru (IEA)).

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Starptautiskā Enerģētikas foruma sekretariāta JODI Internet datubāze
Eurostat enerģētikas ikmēneša biļetens
 

8.5. Revīzijas politika

Datus koriģē par iepriekšējiem mēnešiem, ja respondenti precizē datus par kādu no iepriekšējiem periodiem. Revidētos datus sūta uz Eiropas Savienības statistikas biroju (EUROSTAT) un Starptautisko Enerģētikas aģentūru (IEA) un koriģē Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) internet datubāzē.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji