Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Būvatļaujas
10402017
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
2018
ceturksnis
11.02.2019 14:04

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no 15. līdz 40. dienai pēc pārskata perioda beigām.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Ceturksnis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2003. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vadītāja Madara Liepiņa 67366953 (253) Madara.Liepina@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente Sandra Vītola 67366739 (739) Sandra.Vitola@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
1178/2008 Komisijas Regula (EK) Nr.1178/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr.1503/2006 un (EK) Nr.657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Valsts statistikas likums
Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumi Nr. 683 “Par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas.

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Ekonomikas ministrija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācija
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Neattiecas
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gada nacionālo kontu daļa
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Studenti
Asociācijas
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par izdoto  būvatļauju skaitu ēkām un  paredzētās platības lielumu jaunbūvēm vai esošo objektu rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai. Būvatļauju skaits jaunbūvēm, kurās uzsākti būvdarbi.

Ēku pieņemšana ekspluatācijā, to platība. Dzīvokļu skaits jaunuzbūvētajās ēkās. 

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Pašvaldības
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Pašvaldības un to iestādes
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Neattiecas

Tiek izmantoti Būvniecības Informācijas sistēmas (BIS) dati; nevar izvēlēties no saraksta.

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Neattiecas

Tiek izmantoti Būvniecības Informācijas sistēmas (BIS) dati; nevar izvēlēties no saraksta.

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
Būvju klasifikācija
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Būvju klasifikācija (CC)
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

Neattiecas.

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Izdoto būvatļauju skaits ēkām.

Paredzētās platības lielums izdotajās būvatļaujās. Būvatļauju skaits jaunbūvēm, kurās uzsākti būvdarbi.

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā ar terminu izdotās/izsniegtās būvatļaujas, atbilstoši „Būvniecības likumam”, saprot atzīmes izdarīšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Ēku pieņemšana ekspluatācijā, to platība. Dzīvokļu skaits jaunuzbūvētajās ēkās. 

Files
Type Added document description  
doc Veidlapa 1-BA Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

110 novadu pašvaldības un 9 pilsētu domes. Pilns apsekojums - 119 respondenti.

4.2. Izlases dizains

Neattiecas

4.3. Realizētais izlases apjoms

119 respondenti.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Daļa pārskatu tiek iegūti no Būvniecības informācija sistēmas (BIS), daļa tiek iegūta e -pārskatu veidā vai saņemot pa e-pastu.


Nosaukums
Elektroniski

Daļa pārskatu tiek iegūti no Būvniecības informācija sistēmas (BIS), daļa tiek iegūta e -pārskatu veidā vai saņemot pa e-pastu.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Nav.

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Ievadot datus ISDAVS vidē, tiek veikta matemātiskā un loģiskā kontrole atbilstoši validācijas nosacījumiem. Matemātisko vai loģisko kļūdu gadījumā - informācija tiek precizēta un izlabota datu masīvā. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko un aritmētisko pārbaudi jau aizpildot to CSP mājaslapā.

6.2. Datu imputācija

Neattiecas.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Neattiecas.

6.4. Kopsavilkumi

Ceturkšņa kopsavilkumi tiek veidoti no pirmdatiem ISDAVS.

6.5. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Neattiecas.

6.6. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Iegūtie dati tiek salīdzināti ar iepriekšējo periodu un iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

CSP nodrošina primāro konfidencialitāti, ja:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (uzņēmumiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks, dati ir konfidenciāli un netiek publicēti.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Ceturksnis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

42. diena pēc pārskata perioda beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
 

8.5. Revīzijas politika

Dati var tikt revidēti respondentu veikto izmaiņu dēļ, publicējot nākamo ceturkšņu datus vai agrāk.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
B411, B412 Būvatļauja Kopā Latvijā, statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētās sadalījumā pa ēku veidiem.

8.7. Anonimizēta individuālā statistiskā informācija

Neattiecas.