Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Pakalpojumu konjunktūras apsekojums
10107005
KONJUNKTŪRA
2020
mēnesis
18.03.2021 10:28

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti katru mēnesi no tā pirmās darba dienas līdz 9. datumam.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Pēdējie 3 mēneši un turpmākie 3 mēneši, stāvoklis/līmenis atskaites brīdī.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

No 2004.gada janvāra.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļas vadītāja Ieva Vanaga 67366738 (378) Ieva.Vanaga@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļas vecākā referente Inese Katkovska 67366725 (725) Inese.Katkovska@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2006/379 Komisijas Paziņojums (2006. gada 12. jūlijs) "Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības konjunktūras un patērētāju apsekojumu programma"
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 763 “Par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam”
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN)
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Finanšu ministrija
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Komercbankas
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt operatīvu informāciju par pakalpojuma sektora uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokli, tā izmaiņām, tagadnes un nākotnes tendencēm, pakalpojumu ierobežojošiem faktoriem. Iegūtie dati kalpo īstermiņa ekonomiskai analīzei un prognozēšanai. Konjunktūras apsekojuma galvenā priekšrocība ir rezultātu ieguves savlaicīgums un nepārtraukta harmonizācija Eiropas Savienības ietvaros.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā
 

3.5. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
 

3.6. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
doc Veidlapa 5-PKJ Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi pakalpojumu sektorā, kuru galvenais nodarbošanās veids atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE 2. red. ar šādiem kodiem:

49; 50; 51;52; 53; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75;77; 78; 79; 80; 81; 82.

4.2. Izlases dizains

Mērķtiecīgā stratificētā izlase.

4.3. Realizētais izlases apjoms

1080 uzņēmumi

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Datus, izmantojot e-pārskata sistēmu, iesniedz aptuveni 87% respondentu.


Nosaukums
Elektroniski

Datus pa e-pastu iesniedz aptuveni 1 % respondentu.


Nosaukums
Pa telefonu

Ja pēc atgādinājuma par datu iesniegšanu nosūtīšanas nozīmīgāko uzņēmumu vadītāji tomēr nesniedz datus, tad, lai iegūtu datus, zvana pa telefonu. Pa telefonu iegūto veidlapu apjoms ir aptuveni 12 %.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi pārskata aizpildīšanai ir pieejami veidlapā.

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Vadot datus Integrētās statistikas datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) vidē notiek to loģiskā pārbaude, atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Ja aizpildītajā pārskatā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, statistiķis sazinās ar aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus.

6.2. Svaru veidošanas apraksts

Individuālās respondentu iesniegtās atbildes maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem tiek svērtas ar koeficientiem attiecīgi 1, 2, 5. Kā otrreizējie svari tiek izmantoti pakalpojumu veidu neto apgrozījuma īpatsvari kopējā  pakalpojumu apgrozījumā.

6.3. Kopsavilkumi

Par katru apsekojuma jautājumu iegūst atbilžu sadalījumu pa variantiem, izteiktu procentos.

No šī sadalījuma aprēķina saldo (bilanci) kā starpību starp galējo atbilžu īpatsvariem.

Atbilžu saldo (S) jautājumam ar trim atbilžu variantiem aprēķina pēc formulas:

S = ( "+" ) - ( "-" ),

kur("+") - pozitīvo atbilžu ("pieaudzis", "virs normālā") īpatsvars, procentos;

("-") - negatīvo atbilžu ("samazinājies", "zem normālā") īpatsvars, procentos.

Saldo aprēķināšana dod iespēju jautājuma atbildes izteikt vienā skaitlī, bet saldo izmaiņas dažādos periodos veido vienkāršu dinamikas rindu.

Kopsavilkumu pārbauda, salīdzinot to ar iepriekšējā perioda datiem un salīdzinot savstarpējo rādītāju

loģisko sakarību.

Pakalpojumu kapacitātes noteikšanai izmanto formulas:

-ja uzņēmums ar pašreizējiem resursiem var palielināt darbības apjomu, lieto formulu: V=100/100 + pieauguma %;

-ja uzņēmums ar pašreizējiem resursiem nevar palielināt darbības apjomu, tad 100%.

6.4. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Mēneša kopsavilkuma datus salīdzina ar iepriekšējā mēneša datiem, ar iepriekšējiem periodiem, tiek veidotas laikrindas.

Dati tiek  salīdzināti starp dažāda lieluma uzņēmumu grupām kā arī ar Baltijas valstu analogu apsekojumu datiem, kas tiek aprēķināti  pēc vienotas metodikas.

Konjunktūras kvalitatīvo  rādītāju tendence tiek salīdzināta ar statistikas kvantitatīvo rādītāju tendenci.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt respondentus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

Piemēroti primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji. Dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (respondentiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Dati par mēnesi pieejami 2.darba dienā pirms  tā paša mēneša beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta Internet Ekonomikas datubāzes
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Uzņēmumu darbības aktivitātes (stāvokļa) izmaiņu tendence Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Nodarbinātības izmaiņu tendence Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Cenu izmaiņu tendence Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Pasūtījumu izmaiņu tendence Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Pakalpojumu konfidence Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Pakalpojumu kapacitātes rādītājs Pa saimnieciskās darbības veidu grupām (30 veidi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).