Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Piena produktu ražošana
10401013
RŪPNIECĪBA
2020
mēnesis
27.01.2021 15:26

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no 1. līdz 25. dienai pēc pārskata perioda beigām. 

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2005. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktora vietniece Anita Raubena 67366977 (277) Anita.Raubena@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības statistikas daļas vecākā referente Inita Kļaviņa 67366831 (331) Inita.Klavina@csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības statistikas daļas vecākā referente Lolita Lazda-Lazdiņa 67366982 (282) Lolita.Lazda@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2003/107 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2003/107/EK (2003. gada 5. decembris), ar ko groza Padomes Regulu Nr. 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem
96/16 Padomes Direktīva 96/16/EK (1996. gada 19. marts), par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem
97/80 Komisijas Lēmums (1996. gada 18. decembris) ar ko izstrādā noteikumus Padomes Direktīvas Nr. 96/16/EC par piena un piena produktu statistikas pārskatiem ieviešanai (Teksts attiecas uz Eiropas Ekonomisko telpu)
98/582 Padomes Lēmums (1998. gada 6. oktobris), ar kuru groza Komisijas Lēmumu Nr. 97/80/EK, ar ko paredz noteikumus par Padomes Direktīvas Nr. 96/16/EK īstenošanu attiecībā uz piena un piena produktu statistiskajiem apsekojumiem (98/582/EK)
2005/288 Komisijas Lēmums (2005. gada 18. marts), ar ko groza Lēmumu Nr. 97/80/EK, ar kuru nosaka ieviešanas noteikumus Padomes Direktīvai Nr. 96/16/EK par piena un piena produktu statistikas pārskatiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Zemkopības ministrija
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt datus par Latvijā saražoto piena produktu daudzumu mēnesī no piena pārstrādes uzņēmumiem, lai nodrošinātu starptautiski salīdzināmu laikrindu par piena produktiem.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Darbības veida vienības
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu
 

3.5. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
 

3.6. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
doc Pārskats par piena produktu ražošanu Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie piena pārstrādes uzņēmumi, ja to pamatdarbība vai sekundārā darbība atbilst Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. C sadaļas 10.51 klasei "Piena pārstrāde un siera ražošana".

4.2. Realizētais izlases apjoms

22 ekonomiski aktīvi uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Respondenti datus iesniedz, izmantojot e-pārskata sistēmu.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai ir pieejami veidlapā.

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
ISDAVS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Ja veidlapas vadītājs konstatē neprecizitāti vai kļūdu  respondenta iesniegtajos datos, viņš sazinās ar aizpildītāju, lai veiktu nepieciešamās datu korekcijas.

6.2. Kopsavilkumi

Kopsavilkumi tiek sagatavoti atbilstoši Valsts statistiskās informācijas programmas 2020. gadam 16.18 punktā noteiktajam.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkuma dati tiek pārbaudīti, veicot salīdzinājumu ar  iepriekšējā perioda datiem, vērtē pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo atskaites periodu un iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Ievēro datu konfidencialitātes nosacījumus.

Nepieciešamības gadījumā dati tiek precizēti un laboti.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt uzņēmumus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

1. Primārās konfidencialitātes nosacījumi.

Dati par produkcijas veidiem un nozarēm, kurās ir mazāk par 4 uzņēmumiem vai kāds no uzņēmumiem dominē, atbilstoši Statistikas likuma 17.pantam, netiek publicēti. Vai uzņēmums, uzņēmumi dominē, to nosaka šo uzņēmumu īpatsvars konkrētā nozarē.

Šādos gadījumos konfidenciāla informācija ir, ja:

1) vienas statistiskās vienības (uzņēmuma) īpatsvars attiecīgajā rādītājā (nozares vai produkta apjoms), neatkarīgi no uzņēmumu skaita ir lielāks par 80%;

2) divu statistisko vienību (uzņēmumu) summārais īpatsvars (rādītājs - nozares vai produkta apjoms), ir lielāks par 90%, neatkarīgi no uzņēmumu skaita.

2. Sekundārās konfidencialitātes nosacījumi.

Kopsavilkumu sagatavo tādā formā, lai, veicot aritmētiskas darbības tabulas ietvaros, starp tabulām vai starp

dažādām klasifikācijām un grupēšanas pakāpēm, nav iespējams aprēķināt konfidenciālos rādītājus. Sekundārās konfidencialitātes kritēriju uzskata par izpildītu, ja ar aritmētisko darbību palīdzību nav iespējams noskaidrot konfidenciālo rādītāju vērtības.

Sekundāri konfidenciālās šūnas izvēlas manuāli.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Provizoriskie rezultāti

30 dienas pēc pārskata perioda beigām.

Provizoriskie dati tiek publicēti 30. dienā pēc pārskata perioda beigām. Ja publicēšanas termiņš iekrīt brīvdienā, tad informāciju publisko nākamajā darba dienā.


Nosaukums
Galīgie rezultāti

1080 dienas pēc pārskata gada beigām.

Dati tiek precizēti pēc statistikas gada pārskata "Pārskats par piena pārstrādi 2020.gadā" datu apkopošanas (veidlapa „1-r (piens)).

Datu korekciju veic, ja tiek precizēti dati par kādu no iepriekšējiem gada periodiem. Galīgā revīzija tiek veikta saskaņoti ar gada datiem pēc 36 mēnešiem. Pēc tam dati vairs netiek mainīti.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
 

8.5. Revīzijas politika

Ar plānotajām statistikas datu revīzijām saprot agrāk publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju. Revidētie dati tiek publiskoti nākamajā publiskošanas periodā par trim iepriekšējiem gadiem.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Pārtikas piens Kopā Latvijā
Krējums Kopā Latvijā
Paskābināts piens Kopā Latvijā
Sviests un pārējie dzelteno tauku produkti Kopā Latvijā
Siers Kopā Latvijā
Iebiezināts piens Kopā Latvijā
Sausie piena produkti Kopā Latvijā