Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
10707015
DARBA SAMAKSA
2018
mēnesis
28.02.2019 15:15

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Valsts ieņēmumu dienests sagatavo un iesniedz Centrālajai statistikas pārvaldei vienreiz mēnesī (45 dienas pēc pārskata perioda beigām) „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, un vienreiz ceturksnī Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas līdz 60. kalendārajai dienai pēc attiecīgā pārskata mēneša beigām.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2008. gada janvāra

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Darba samaksas statistikas daļas vadītāja Lija Luste 67366917 (217) Lija.Luste@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Darba samaksas statistikas daļas vecākais referents Guntis Lejnieks 67336178 (456) Guntis.Lejnieks@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
Neattiecas
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 813 "Par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam"
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Neattiecas
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Finanšu ministrija
Labklājības ministrija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Neattiecas
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Neattiecas
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Neattiecas
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Pētījumu centri
Studenti
Asociācijas
Zinātnieki
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par darba ņēmēju skaita sadalījumu darba ienākumu grupās pa nozarēm, sektoriem, 6 statistiskajiem reģioniem un visām valsts administratīvajām teritorijām, dzimumiem un vecumiem.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
Institucionālās vienības
Fiziskās personas
Centrālās valdības institūcijas
Pašvaldības un to institūcijas
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
Fiziskas personas
Pašvaldības un to iestādes
Valsts iestādes
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
Neattiecas Neattiecas
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienesta veidlapas „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un  Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

Neattiecas

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Darba ņēmēju skaits un aprēķinātie bruto darba ienākumi no Valsts ieņēmumu dienesta veidlapām „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un  Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Apsekojuma mērķa populācija ir visi algotie darba ņēmēji, par kuriem jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta atskaites

(„Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un  Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.), un kuri ir nodarbināti komercsabiedrībās, zemnieku un zvejnieku saimniecībās, nodibinājumos, biedrībās, fondos, iestādēs, organizācijās, institūcijās, kā arī fiziskās personas un individuālie komersanti.

4.2. Izlases dizains

Neattiecas

4.3. Realizētais izlases apjoms

Neattiecas

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Elektroniski

Valsts ieņēmumu dienests datus nosūta elektroniski.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Neattiecas

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
MS ACCESS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Saņemot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus, veic pirmdatu aritmētisko un loģisko pārbaudi, salīdzinot tos ar Statistiskā uzņēmumu reģistra informāciju un iepriekšējā mēneša datiem.

Ja administratīvos datos kāds rādītājs trūkst vai ir kļūdains, tad veic nepieciešamos labojumus, par pamatu ņemot ieprieksējā mēneša attiecīgā uzņēmuma administratīvos datus. Statistiskais uzņēmumu reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par ekonomiski aktīvajām statistiskajām vienībām.

6.2. Datu imputācija

Tā kā atsevišķos gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē trūkst dati, tiek veikta katras statistiskās vienības informācijas izpēte salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Tām vienībām, kurām iepriekšējā mēnesī darba ņēmēju skaits ar darba ienākumiem ir lielāks vai vienāds ar 20 un aktuālajā mēnesī trūkst dati, veic datu izpēti un imputāciju.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Neattiecas

6.4. Kopsavilkumi

Kopsavilkumi tiek sagatavoti no Valsts ieņēmumu dienesta mēneša pārskata „Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, „Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, un  Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām.

Kopsavilkumi tiek veidoti noteiktās darba ienākumu grupās šādos griezumos:

    1) pa sektoriem: privātais un sabiedriskais;

    2) pa darbības veidiem (NACE 2. red. kodiem - sekciju līmenī);

    3) pēc darbinieku dzimuma;

    4) pēc darbinieku vecuma;

    5) pa 6 statistiskajiem reģioniem un visām valsts administratīvajām teritorijām

6.5. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Neattiecas

6.6. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Dati tiek pārbaudīti, veicot rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā mēneša rezultātiem. Loģisko analīzi veic visām kopsavilkuma tabulām - darba ienākumu sadalījumam pēc dzimuma, vecuma, sektora, nozares un administratīvās teritorijas, izvērtējot rādītāju pieaugumu vai samazinājumu pret iepriekšējo mēnesi, ņemot vērā ekonomiskās attīstības tendences.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Neattiecas

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

60 dienas pēc pārskata perioda beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 

8.5. Revīzijas politika

Tā kā ceturkšņa mikrouzņēmumu deklarācijas tiek saņemtas 60 dienas pēc ceturkšņa beigām, tad ceturkšņa beigās tiek pārrēķināti pirmie divi ceturkšņa mēneši ar aktuālajiem mikrouzņēmuma deklarāciju datiem.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Darba ienākumi Pa noteiktām darba ienākumu grupām - ar darba ienākumiem (euro): līdz 70; 70.01-150.00; 150.01-300.00; 300.01-500.00; 500.01-700.00; 700.01-1000.00; 1000.01-1500.00; 1500.01-2000.00; 2000.01-2500.00; 2500.01-3000.00; 3000.01-4000.00; 4000.01-5000.00; 5000.01-6000.00; virs 6000.00; ar minimālo darba algu; ar minimālo darba algu vai mazāk.
Darba ņēmējs Kopā Latvijā; pa sektoriem - privāto, sabiedrisko; pa 6 statistiskajiem reģioniem, 9 republikas pilsētām, 110 novadiem; pēc darbinieku dzimuma; pēc darbinieku vecuma grupas:līdz 19; no 20 līdz 24; no 25 līdz 29; no 30 līdz 34; no 35 līdz 39; no 40 līdz 44; no 45 līdz 49; no 50 līdz 54; no 55 līdz 59; no 60 līdz 64; no 65 līdz 69; no 70 līdz 74; vairāk par 75; nav iespējams noteikt vecumu.

8.7. Anonimizēta individuālā statistiskā informācija

Neattiecas