Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Iedzīvotāju atpūtas un darījuma braucieni
10302038
TŪRISMS
2020
gads
14.01.2020 17:15

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati par 1. ceturksni tiek vākti no 1. februāra līdz 30. aprīlim.

Dati par 2. ceturksni tiek vākti no 1. maija līdz 31. jūlijam.

Dati par 3. ceturksni tiek vākti no 1. augusta līdz 31. oktobrim.

Dati par 4. ceturksni tiek vākti no 1. novembra līdz nākamā gada 31. janvārim.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Par katru mēnesi iepriekšējā mēneša braucieni. Starpapstrāde pēc ceturkšņa. Datus publicē gadā.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

Kopš 2012.gada, kopš stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 692/2011 (2011. gada 6. jūlijs) attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja Edīte Miezīte 67366810 (310) Edite.Miezite@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākā referente Ilze Timermane 67366740 (740) ilze.timermane@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1000/2007 Komisijas Regula (EK) Nr. 1000/2007 (2007. gada 29. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 831/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
1023/2009 Komisijas Regula (EK) Nr. 1023/2009 (2009. gada 29. oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (Dokuments attiecas uz EEZ)
1051/2011 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1051/2011 ( 2011. gada 20. oktobris ), ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu struktūru un datu nosūtīšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu (Dokuments attiecas uz EEZ)
692/2011 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 692/2011 (2011. gada 6. jūlijs) attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)
C(2019) 5572 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. (1.8.2019), ar ko attiecībā uz nosūtīšanas termiņiem un I un II pielikuma pielāgošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu C(2019) 5572 final
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Ekonomikas ministrija
Novadu pašvaldības
LIAA Tūrisma departaments
Republikas pilsētu pašvaldības
Ārlietu ministrija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
Pasaules Tūrisma organizācija
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Gada nacionālo kontu daļa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Iedzīvotāju statistikas daļa
Patēriņa cenu indeksu daļa
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Latvijas Banka
Asociācijas
Masu mediji
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju:

a) atpūtas, citiem personiskiem un darījumu braucieniem pa Latviju un uz ārvalstīm;

b) vienas dienas un vairākdienu braucieniem;

Intervijas laikā respondents atbild uz jautājumiem par brauciena ilgumu, galamērķi, izmantoto transporta un naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem brauciena laikā.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Privātās mājsaimniecības
Mājsaimniecībā dzīvojošās personas (15 un vairāk gadi)
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Fiziskas personas
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2020. gadā
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Eurostat ģeopolitisko vienību standartizētais kodu saraksts
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

Iepriekšējā gada attiecīgais periods.

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē "IEDZĪVOTĀJU APSEKOJUMS PAR ATPŪTAS UN DARĪJUMU BRAUCIENIEM 2020. GADĀ".

Files
Type Added document description  
docx APSEKOJUMS PAR ATPŪTAS UN DARĪJUMU BRAUCIENIEM 2020. GADĀ Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kas pārskata periodā dzīvo privātās mājsaimniecībās un ir vismaz 15 gadus veci.

Privātā mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī, vai viena persona, kura dzīvo atsevišķi.

4.2. Izlases dizains

Apsekojumā tiek izmantots divpakāpju izlases dizains.

Pirmās pakāpes izlases dizains ir stratificēta sistemātiska pps izlase (angl. probabilities proportional to size). Izlases vienības ir teritorijas. Ir četras izlases stratas, kas ir veidotas ņemot vērā teritorijas tipu: Rīga, republikas nozīmes pilsētas (neskaitot Rīgu), pārējās pilsētas un lauku teritorijas.

Otrās pakāpes izlases dizains ir vienkāršā gadījuma izlase. Izlases vienības ir privātie mājokļi.


4.3. Realizētais izlases apjoms

Iecirkņu skaits izlasē pa ceturkšņiem:
1. cet.: iecirkņi;
2. cet.: iecirkņi;
3. cet.: iecirkņi;
4. cet.: iecirkņi.

Izlases otrā pakāpe

Mājokļu skaits izlasē pa ceturkšņiem:
1.cet.  mājokļi;
2.cet.  mājokļi;
3.cet.  mājokļi;

4.cet.  mājokļi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Interneta aptauja CSP mājaslapā

5% dati tiek savākti interneta intervijās katra mēneša 1.-7. datumā. Ja respondents neatbild internetā, tad viņu apmeklē klātienē vai piezvana līdz mēneša beigām.


Nosaukums
Intervija ar personu klātienē

50% gadījumos intervija notiek pa telefonu. Ja respondents neceļ klausuli, mājsaimniecībai tiek zvanīts ne vairāk kā 3 reizes.


Nosaukums
Intervija pa telefonu

45% dati tiek savākti intervijā, kas  notiek respondenta dzīvesvietā. Ja respondents netiek sastapts, mājsaimniecība tiek apmeklēta ne vairāk kā 3 reizes.

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Skatīt pievienoto datni.

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai ir pieejami arī elektroniskajā veidlapā ISDAVS CASIS, skat. sadaļas "Projekta sagatavošana" apakšpunktu “Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji".

Files
Type Added document description  
pdf Intervētāja rokasgrāmata Show

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Loģikas un aritmētiskās kļūdas labo veidlapas vadītājs vadoties pēc Eurostat izstrādātās metodoloģiskās rokasgrāmatas un pārzinot datu ievadprogrammas ISDAVS CAISIS uzbūvi, struktūru, autokorekcijas un ievadkontroles.

6.2. Datu imputācija

D un E daļu braucienim pa Latviju izdevumu imputācijas process tika veikts izmantojot “Hot deck” metodi.

Katrai daļas izdevumu grupai vienādojumā tika ņemti ceļojumu un ceļotāju raksturojošie mainīgie, kas ir pārveidoti par binārajiem mainīgajiem.

D – daļas imputācijas, ja respondents nezina vai neatceras izdevumus:

·transporta izdevumiem, ņemot vērā transporta veidu;

·ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā brauciena mērķi un personu skaitu braucienā;

·pārējiem uzdevumiem, ņemot vērā personu skaitu braucienā.

Papildus imputācijas transporta izdevumiem, ja respondents izmanto maksas transportu (vilcienu, autobusu vai mehānisko transporta līdzekli), bet par to nav norādīti izdevumi.

E – daļas imputācijas, ja respondents nezina vai neatceras izdevumus:

·transporta izdevumiem, ņemot vērā transporta veidu;

·naktsmītnes izdevumiem, ņemot vērā naktsmītnes veidu, pavadītās naktis un personu skaitu braucienā;

·ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā brauciena mērķi un personu skaitu braucienā;

·pārējiem izdevumiem, ņemot vērā personu skaitu braucienā.

Papildus imputācijas:

·transporta izdevumiem, ja respondents izmanto maksas transportu (vilcienu, autobusu vai mehānisko transporta līdzekli);

·izdevumiem par naktsmītni, ja ceļotājs palika maksas naktsmītnē, bet par to nebija izdevumu.

Ja D vai E braucienos izmantots gaisa vai ūdens transports, bet nav transporta izdevumu, tad tie tiek imputēti pēc loģiskās metodes ņemot vērā brauciena galamērķi un citus braucienu parametrus, kā arī aktuālās tirgus cenas.

F un G daļu braucieniem uz ārvalstīm imputācijas veiktas pēc loģiskās metodes, ņemot vērā citus līdzīgus braucienus un tirgus cenas pēc galamērķa, izmantotā transporta veida, naktsmītnes veida, nakšu skaita, personu skaita braucienā un brauciena rezervēšanas informācijas.

F – daļas imputācijas, ja respondents nezina vai neatceras izdevumus:

·transporta izdevumiem, ņemot vērā transporta veidu;

·ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā brauciena mērķi un personu skaitu braucienā;

·pārējiem uzdevumiem, ņemot vērā personu skaitu braucienā.

Papildus imputācijas:

·transporta izdevumiem, ja respondents izmanto maksas transportu (gaisa vai ūdens transportu, vilcienu, autobusu vai mehānisko transporta līdzekli), bet par to nav norādīti izdevumi;

·izklaides un kultūras izdevumiem pēc brauciena galamērķa, iemesla un personu skaita braucienā.

G – daļas imputācijas, ja respondents nezina vai neatceras izdevumus:

·transporta izdevumiem, ņemot vērā transporta veidu;

·naktsmītnes izdevumiem, ņemot vērā naktsmītnes veidu, pavadītās naktis un personu skaitu braucienā;

·ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā brauciena mērķi un personu skaitu braucienā;

·pārējiem izdevumiem, ņemot vērā personu skaitu braucienā.

Papildus imputācijas:

·transporta izdevumiem, ja respondents izmanto maksas transportu (gaisa vai ūdens transportu, vilcienu, autobusu vai mehānisko transporta līdzekli);

·vietējā transporta izdevumiem, ja lido ar lidmašīnu;

·izdevumiem par naktsmītni, ja ceļotājs palika maksas naktsmītnē;

·ēdināšanas pakalpojumiem, ja maksas naktsmītnē nebija iekļauti ēdināšanas pakalpojumi;

izklaides un kultūras izdevumiem, pēc galamērķa veida, brauciena mērķa, nakšu skaita, personu skaita braucienā.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Pamatsvari

Mājokļu dizaina svari tiek aprēķināti atbilstoši izlasē iekļūšanas varbūtībām.

Mājokļu dizaina svari tiek koriģēti, izmantojot atbildētības homogenitātes grupu metodi. Atbildētības homogenitātes grupas tiek veidotas no primārajām izlases vienībām (teritorijām).

Katram respondentam (personai) tiek piekārtots atbilstošais mājokļa svars. Personu svari tiek koriģēti, izmantojot statistiku par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda sākumā sadalījumā pēc vecuma grupām (0-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 64-69; 70-74; 75+), dzimuma un dzīves vietas urbanizācijas pakāpes (četras pakāpes: Rīga, pārējās republikas pilsētas atbilstoši ATVK, pārējās pilsētas un lauku teritorijas).


6.4. Kopsavilkumi

Kopsavilkumus veido Ms Access programmā atbilstoši Eurostat un vietējo lietotāju prasībām.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkuma dati tiek pārbaudīti, veicot loģisko kontroli, novērojumu skaitu pārbaudi un rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā perioda datiem kā arī pieauguma vai samazinājuma analīzi.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Primārās konfidencialitātes noteikšanas kritērijs - minimālais gadījumu skaits.

Gada (summārie) novērtējumi limiti tiek aprēķināti, ņemot vērā variācijas koeficienta lielumu robežas:

•Virs 27 % - datus nevar publicēt;

•21- 27 % - datus publicē ar piezīmi par datu mazo ticamību;

•Zem 21 % - datus var publicēt.

Ja rādītājam netiek aprēķināts variācijas koeficients, tad limiti par publicēšanu tiek noteikti no rādītāja novērtējuma lieluma.


8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Atbildes uz datu pieprasījumiem uz elektroniskā pasta adresēm
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Gads
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

180. diena pēc pārskata gada beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
Bērni Latvijā
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Latvijas statistikas gadagrāmata 2021
Tūrisms Latvijā, 2021
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Ceļotājs Ceļotāju skaits dalījumā pēc dzimuma un vecuma grupas.
Brauciens Braucienu skaits dalījumā pēc brauciena mērķa (atpūtas un citi personiskie vai darījumu braucieni), ilguma (vienas dienas, vairākdienu braucieni) un dzimuma.
Izdevumi Nakšņojumu skaits dalījumā pēc brauciena mērķa (atpūtas un citi personiskie vai darījumu braucieni), ilguma (vienas dienas, vairākdienu braucieni) un dzimuma.
Nakšņojums Kopējie izdevumi (eiro) braucienos dalījumā pēc brauciena mērķa (atpūtas un citi personiskie vai darījumu braucieni), ilguma (vienas dienas, vairākdienu braucieni) un dzimuma.