Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Eksporta vienības vērtības indekss
10502009A
RAŽOTĀJU CENAS
2018
mēnesis
15.02.2019 14:46

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Eksporta vienības vērtības indekss (EVVI) aprēķināšanai izmanto datus no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes un rūpniecības ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai. Dati no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes pieejami 40. dienā pēc pārskata perioda beigām. 

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2011. gada janvāra.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Ražotāju cenu indeksu daļas vadītāja Ļubova Ņemsadze 67366783 (783) Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Ražotāju cenu indeksu daļas vecākā referente Dzintra Junge 67366753 (753) Dzintra.Junge@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2223/96 Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
1178/2008 Komisijas Regula (EK) Nr.1178/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr.1503/2006 un (EK) Nr.657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumi Nr. 683 “Par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”
 

2.3. Datu vākšanas pamatojums: cits

Neattiecas

2.4. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Neattiecas
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Ekonomikas ministrija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācija
Starptautiskais Valūtas fonds
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Neattiecas
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
 

2.9. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Zinātnieki
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir eksporta vienības vērtības indeksa (EVVI) aprēķins. EVVI raksturo preču cenu līmeņa izmaiņas valsts eksportā pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Neattiecas
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Neattiecas
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
Neattiecas Neattiecas
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

ADS projekts "Preču tirdzniecība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT)"ADS projekta kods - 10608001

ADS projekts "Preču tirdzniecība ar trešajām valstīm (EXTRASTAT)"ADS projekta kods - 10608002

ADS projekts "Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss" ADS projekta kods - 10502008.

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Neattiecas

Neattiecas

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: nacionālie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.8. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Kombinētā nomenklatūra (KN) (katra gada atbilstošā versija)
Valstu un teritoriju nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām
Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA 2.1.red.)
 

3.9. Klasifikācijas un klasifikatori: starptautiskie

Nosaukums
Neattiecas
 

3.10. Bāzes gads/periods

2010. gads un 2015.gads

3.11. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

No ārējās tirdzniecības datu bāzes iegūst informāciju par KN pozīciju vērtību eurodaudzumu papildmērvienībās, svaru (kg).

Atsevišķām KN pozīcijām izmanto atbilstošās CPA klases ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai (ADS projekta kods 10502008).

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Izlasē iekļauj tās KN preces, kuru vērtība bāzes gadā sasniegusi vismaz 0,01% no kopējās eksporta vērtības valstī un kurām eksports ir novērots vismaz astoņus mēnešus gadā.

4.2. Izlases dizains

Neattiecas

4.3. Realizētais izlases apjoms

Neattiecas

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Elektroniski

Datus iegūst no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes (IntraExtrastat).

Daļai KN pozīciju izmanto atbilstošās NACE klases ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai (ADS projekta kods 10502008).

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Neattiecas

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
MS ACCESS
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Ja konkrētās KN preces EVVI ir mazāks par 50% vai lielāks par 200%,  pārbauda no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes iegūto informāciju. RCI daļas darbinieks sazinās ar Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļas darbiniekiem, lai pārliecinātos par datu pareizību.

6.2. Datu imputācija

Ja kādai KN precei attiecīgajā periodā valstī nav novērots eksports, izmanto augstāka līmeņa indeksu.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Svarus veido vienreiz gadā, un tie paliek nemainīgi visu gadu. Par svariem izmanto bāzes periodā (iepriekšējā gadā) eksportēto preču struktūru vērtības izteiksmē.

6.4. Kopsavilkumi

EVVI aprēķina pēc Laspeiresa tipa formulas, par bāzi cenu salīdzinājumiem izmantojot KN preču pozīciju vienības vērtības iepriekšējā gada decembrī.

6.5. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Neattiecas

6.6. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Neattiecas

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkumu rādītājus salīdzina ar iepriekšējā perioda un iepriekšējā gada attiecīgā perioda datiem un analizē atsevišķu CPA iedaļu/nodaļu/grupu/klašu un preču pozīciju cenu vai vienības vērtību pārmaiņu ietekmi uz kopējo eksporta vienības vērtības indeksu pārskata periodā.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Piemērotie konfidencialitātes noteikšanas kritēriji: minimālais gadījumu skaits; dominances kritērijs.

Publicējot EVVI tiek ievēroti CSP Kvalitātes vadlīnijās definētie konfidencialitātes noteikumi.

Pirms noteiktā publicēšanas datuma un laika aprēķināto EVVI informācija ir ierobežotas pieejamības.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

45 kalendāra dienas pēc pārskata mēneša beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2018
Latvijas lauksaimniecība 2018.gadā
 

8.5. Revīzijas politika

Ja izmantojot aprēķinos labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju ir konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz kopējo vienības vērtības indeksu gada ietvaros (pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi), tiek veikti publiskoto EVVI labojumi par iepriekšējo periodu. Precizētus cenu indeksus publicē vienlaikus ar datiem par nākamo pārskata periodu, ar norādi par labojumu.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Eksporta vienības vērtības indekss Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām

8.7. Anonimizēta individuālā statistiskā informācija

Neattiecas