Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībā
10611011A
RAŽOTĀJU CENAS
2020
ceturksnis
09.12.2020 13:42

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Projekta dati tiek aprēķināti no mēneša un ceturkšņa projektu datiem no 66. līdz 70. dienai pēc pārskata perioda beigām.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis, ceturksnis.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2006. gada.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta direktora vietniece Ražotāju cenu indeksu daļā Baiba Alksnīte 67366696 (196) Baiba.Alksnite@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Ražotāju cenu indeksu daļas vadītāja vietniece Ļubova Ņemsadze 67366783 (783) Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
472/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2008 (2008. gada 29. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (Dokuments attiecas uz EEZ)
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
Ministru kabineta sēdes 2007. gada 14. augusta protokols Nr. 45, 21.§ “Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Asociācijas
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Būvniecības izmaksu indeksa mērķis ir atspoguļot izmaksu pārmaiņas, kas būvuzņēmējam rodas jauno dzīvojamo māju celtniecības procesā. Indekss aptver materiālu, būvniecības mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas un darbaspēka izmaksas.

3.2. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
2-darbs Pārskats par darbu
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām
 

3.3. Datu avoti: oficiālā statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

1. ADS projekts "Būvniecības izmaksu indekss", projekta kods 10502011B;

2. ADS projekts "Darbaspēka izmaksas un to struktūra", projekta kods 10707009B.


3.4. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Būvju klasifikācija (CC)
 

3.5. Bāzes gads/periods

2015. gads.

3.6. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

1. Būvniecības izmaksu indeksi dzīvojamām ēkām (ADS projekta kods - 10502011B):

- materiālu izmaksu indekss;

- mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu indekss.

2. Darbaspēka izmaksas un to struktūra (ADS projekta kods - 10707009B).

4. Datu ieguve

4.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
Aprēķins

Datus aprēķiniem iegūst no CSP Darba samaksas statistikas daļas (darbaspēka izmaksas) un būvniecības izmaksu indeksa (būvniecības izmaksu indeksi dzīvojamām ēkām).

4.2. Datu ievada programmvide

Nosaukums
MS EXCEL
 

5. Datu apstrāde

5.1. Svaru veidošanas apraksts

Katra būvmodeļa BII aprēķinā kā svarus izmanto resursu izmaksu sadalījumu iepriekšējā gada decembra cenās.

5.2. Kopsavilkumi

Saskaņā ar Regulas prasībām, aprēķinātie rādītāji atbilst ielaides izmaksu indeksiem. Indeksa aprēķiniem izmanto unificēto modeļu metodi. Dzīvojamo māju būvmodelis ir daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka.

Tiek aprēķināti 3 mainīgie rādītāji:

  • Būvniecības izmaksu indekss (kods B320);
  • Materiālu izmaksu indekss (kods B321);
  • Darbaspēka izmaksu indekss (kods B322).

2015. gads ir bāzes jeb salīdzinājuma periods (2015 = 100).

6. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

6.1. Datu analīze

Kopsavilkuma datus pārbauda, salīdzinot rādītājus ar iepriekšējā perioda un iepriekšējā gada attiecīgā perioda datiem. Tiek analizēta atsevišķu būvresursu un būvobjektu izmaksu pārmaiņu ietekme uz kopējo būvniecības izmaksu līmeni pārskata periodā.

6.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

CSP nodrošina primāro konfidencialitāti, ja:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (uzņēmumiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks, dati ir konfidenciāli un netiek publicēti.

7. Datu izplatīšana

7.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

7.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Ceturksnis
 

7.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Ne vēlāk kā 70. dienā pēc pārskata perioda beigām.

7.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
 

7.5. Revīzijas politika

Ja aprēķinos, izmantojot labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju, ir konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz kopējo cenu indeksu 12 mēnešu ietvaros (m/(m-12)), tiek veikti publiskoto jaunu dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksa labojumi par iepriekšējo periodu. Precizētus indeksus publicē vienlaicīgi ar datiem par nākamo pārskata periodu, ar norādi par labojumu.

7.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai Kopā Latvijā; materiālu izmaksu indekss un darbaspēka izmaksu indekss