Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Biznesa pakalpojumu cenu indekss
10611012
RAŽOTĀJU CENAS
2020
ceturksnis
29.04.2021 08:31

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša 1. dienas līdz 37. dienai pēc pārskata perioda beigām.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Ceturksnis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2006. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta direktora vietniece Ražotāju cenu indeksu daļā Baiba Alksnīte 67366696 (196) Baiba.Alksnite@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Ražotāju cenu indeksu daļas vecākā referente Jūlija Jeļina 67366798 (798) Julija.Jelina@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
1158/2005 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1158/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
472/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2008 (2008. gada 29. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (Dokuments attiecas uz EEZ)
1178/2008 Komisijas Regula (EK) Nr.1178/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr.1503/2006 un (EK) Nr.657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
1893/2006 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām Dokuments attiecas uz EEZ
549/2013 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā. Dokuments attiecas uz EEZ. (ESA2010)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gada nacionālo kontu daļa
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Komercbankas
Asociācijas
Ziņu aģentūras
Individuālie komersanti
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir biznesa pakalpojumu cenu indeksu (BPCI) aprēķināšana Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. nozarēm

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (BPCI) atspoguļo uzņēmumiem vai iestādēm sniegto pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā, attiecībā pret bāzes periodu.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Darbības veida vienības
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām
 

3.5. Datu avoti: oficiālā statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

Darbaspēka izmaksu indekss ADS projekta kods -10707007
Uzņēmējdarbības strukturālā statistika ADS projekta kods -10404016

3.6. Datu avoti: cita statistika/administratīvie dati


Nosaukums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

VAS "Latvijas Pasts " pasta pakalpojuma tarifi (http://www.sprk.gov.lv).

3.7. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA 2008)
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
 

3.8. Bāzes gads/periods

2015. gads ir BPCI bāzes jeb salīdzinājuma periods (2015 = 100).

3.9. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Pakalpojuma/līguma vidējā cena/tarifs.

Files
Type Added document description  
docx 1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām Show
docx 2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kuru galvenais ekonomiskās darbības veids pēc Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. ir 49.20, 49.41, 52.10, 52.24, 53, 53.10, 53.20, 58, 62, 63, 69.10, 69.20, 70.2, 71, 73, 78, 80, 81.2.

4.2. Realizētais izlases apjoms

Izlases apjoms - 3975 uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

99 % respondentu pārskatu aizpilda E-pārskatu sistēmā CSP mājaslapā.


Nosaukums
Elektroniski

1% respondentu pārskatu atsūta pa e-pastu

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai atrodami pārskata 1-PC veidlapas otrajā lappusē.

Files
Type Added document description  
docx 1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām Show

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Ievadot datus ISDAVS sistēmā tiek veikta datu kontrole, atbilstoši validācijas nosacījumiem. Jautājumu par pakalpojuma aprakstu un cenu precizējumu gadījumos statistiķis sazinās ar respondentu.

6.2. Datu imputācija

Datu imputāciju veic gadījumos, ja trūkst respondenta datu (pārskats nav iesniegts laicīgi vai uzņēmums uz laiku ir pārtraucis savu darbību). Imputācijai tiek izmantoti uzņēmuma iepriekšēja perioda dati.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Svarus veido vienreiz gadā, un tie paliek nemainīgi visu gadu. Par svariem izmanto bāzes perioda uzņēmumu neto apgrozījumu sadalījumā pa pakalpojumu nozarēm.

6.4. Kopsavilkumi

BPCI aprēķina, izmantojot Laspeiresa tipa formulu. Par bāzi cenu salīdzinājumiem lieto iepriekšējā gada 4. ceturkšņa cenas. Par svariem izmanto bāzes (T-2) gada neto apgrozījumu sadalījumā pa NACE 2. red. klasēm.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkuma dati tiek pārbaudīti, izmantojot rādītāju salīdzināšanu ar iepriekšējā perioda datiem, kā arī analizējot indeksu ietekmējošos faktorus.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Piemērotie primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji: 1) minimālais gadījumu skaits, 2) dominances kritērijs.

Publicējot BPCI tiek ievēroti CSP Kvalitātes vadlīnijās un Konfidencialitātes rokasgrāmatā definētie konfidencialitātes noteikumi.

Par primāri konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja 1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (uzņēmumiem), 2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks, 3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks.

Pirms noteiktā publicēšanas datuma un laika aprēķināto cenu indeksu informācija ir ierobežotas pieejamības.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Ceturksnis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

60. darba diena pēc pārskata perioda beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
 

8.5. Revīzijas politika

Ja, aprēķinos izmantojot labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju, ir konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz konkrētu biznesa pakalpojumu cenu indeksu  gada ietvaros (pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni), tiek veikti publiskoto datu labojumi par iepriekšējo periodu. Precizētu indeksu publicē vienlaicīgi ar datiem par nākamo pārskata periodu, ar norādi par labojumu.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Biznesa pakalpojumu cenu indekss Pa NACE 2. red. nodaļām, grupām vai klasēm