Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
10401008A
RŪPNIECĪBA
2020
mēnesis
03.02.2021 13:39

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti no 1. līdz 25. dienai pēc pārskata mēneša.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2000. gada

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vadītāja Madara Liepiņa 67366953 (253) Madara.Liepina@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu statistikas departamenta Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vadītāja Madara Liepiņa 67366953 (253) Madara.Liepiņa@csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes Matemātiskā nodrošinājuma daļas statistikas matemātiķe Margarita Nikolajeva 67366618 (469) Margarita.Nikolajeva@csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente Mārīte Baranova 67366830 (330) Marite.Baranova@csb.gov.lv
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākais referents Artūrs Kalašņiks 67366954 (254) Arturs.Kalasniks@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
1893/2006 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām Dokuments attiecas uz EEZ
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
586/2001 Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2001 (2001. gada 26. marts), ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
1158/2005 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1158/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
656/2007 Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2007 (2007. gada 14. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
472/2008 Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2008 (2008. gada 29. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (Dokuments attiecas uz EEZ)
1178/2008 Komisijas Regula (EK) Nr.1178/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr.1503/2006 un (EK) Nr.657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Pasaules Banka
Apvienoto Nāciju Organizācija
Starptautiskais Valūtas fonds
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Laikraksti
Asociācijas
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aprēķināt rūpniecības produkcijas indeksu, kas raksturo rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Darbības veida vienības
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību
 

3.5. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija (MIG 2009)
 

3.6. Bāzes gads/periods

2015. gads

3.7. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
docx Veidlapa Nr. 1-r "Pārskats par rūpniecisko darbību" Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, ja to pamatdarbība vai sekundārā darbība ir rūpniecība atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. sadaļām B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība) un D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot 35.3. grupu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana") un, ja rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 vai izpildās kāds no šiem kritērijiem:

  • iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis 500 tūkst. eiro un vairāk (NACE nodaļās: 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 32);
  • iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis 1 milj. eiro un vairāk (NACE nodaļās: 16, 17, 24, 25, 28, 30, 31, 33);
  • ja rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk cilvēku (NACE 15 nodaļa);
  • ja rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis 500 tūkst. eiro un vairāk (NACE nodaļās: 11, 26, 27);
  • ja rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 5 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis 500 tūkst. eiro un vairāk (NACE nodaļās: 08, 09, 18);
  • ja rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 5 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis 1 milj. eiro un vairāk (NACE 35 nodaļa).

4.2. Realizētais izlases apjoms

 1456 ekonomiski aktīvi uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Lielākā daļa - 95% respondentu datus iesniedz, izmantojot e-pārskata sistēmu. 

5 % respondentu informāciju iesniedz pa faksu, pa pastu un personīgi.

Ja respondents neiesniedz e-pārskatu termiņā, tad tiek veikti atgādinājuma zvani, sūtītas e-pasta vēstules.


Nosaukums
Pa faksu

-


Nosaukums
Pa pastu

-


Nosaukums
Personīgi

-

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi veidlapas aizpildīšanai ir pieejami veidlapā, skat. sadaļas "Projekta sagatavošana" apakšpunktu “Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji".

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Veicot datu ievadi no papīra formātā iesniegtajiem pārskatiem vai pievienojot elektroniski iesniegtos pārskatus (e-pārskats) Integrētajai statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) videi, tiek veikta pirmdatu loģiskā un aritmētiskā pārbaude atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko un aritmētisko pārbaudi, jau aizpildot pārskatu Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā.

Ja aizpildītajā pārskatā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, statistiķis sazinās ar aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus. ISDAVS vidē ir nodrošināta iespēja salīdzināt iesniegtos datus par konkrēto mēnesi ar iepriekšējiem periodiem. Ja rādītāja izmaiņas ir netipiski lielas, statistiķis sazinās ar respondentu, lai pārliecinātos par datu pareizību.

Netipiskas izmaiņas pārskatos iesniegtajos rādītājos elektroenerģijas ražošanas un siltumapgādes nozarēs tiek salīdzinātas ar datiem 2-koģenerācija "Pārskats par koģenerācijas staciju darbību", pārbaudot, vai relatīvās izmaiņas elektroenerģijas ražošanā vai siltumapgādē pret iepriekšējo mēnesi sakrīt ar relatīvajām izmaiņām pārskatā ievadītajā rūpniecības produkcijas izlaidē.

Pēc visu respondējošo uzņēmumu datu ievades tiek veikta papildus pirmdatu masīva analīze, salīdzinot datus laikrindā.

6.2. Datu imputācija

Datu imputācija tiek veikta pēc datu ievades procesa pabeigšanas un neatbildētības novērtēšanas. Trūkstošie dati tiek imputēti, lai iegūtu datus par neatbildējušajiem respondentiem, kuri nav atrodami un nav ziņu, ka tie nedarbojas (nav kontakta) vai, kuri nav iesnieguši pārskatus vai atsakās to darīt. Pārskata datu imputācijai tiek izmantota vēsturiskā imputācijas metode - dati tiek iegūti, par pamatu ņemot iepriekšējā perioda datus un pārrēķinot pēc darba dienu skaita mēnesī.  Tā kā pārskatus neiesniegušo respondentu skaits ir līdz 5%, tad par pārskatu atbildīgā persona veic imputāciju, aprēķinot datus katram respondentam.

6.3. Kopsavilkumi

Kopsavilkumi tiek sagatavoti atbilstoši Oficiālās statistikas programmā 2020. - 2022. gadam 19.2. un 19.4. punktā noteiktajam.

Datu kopsavilkumi tiek veidoti pēc sagatavotajām aprēķinu formulām par attiecīgo atskaites gadu. Tiek aprēķināti sezonāli izlīdzināti, kalendāri izlīdzināti un neizlīdzināti rūpniecības produkcijas apjoma indeksi.

6.4. Citur neaprakstītā metodoloģiskā informācija

Rūpniecības produkcijas indeksa (turpmāk - RPI) aprēķināšana tiek veikta pēc ķēdes indeksa metodes, kur par aprēķinu bāzi tiek lietots iepriekšējā gada mēneša vidējais saražotās produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās un par svariem izmantota pirms diviem gadiem saražotā uzņēmumu pievienotā vērtība sadalījumā pa NACE sadaļām, nodaļām, grupām un klasēm. RPI tiek aprēķināts, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību. Svari tiek mainīti katru gadu, tādējādi tiek ņemtas vērā rūpniecības struktūras izmaiņas.

2015. gads ir rūpniecības produkcijas indeksa bāzes jeb salīdzinājuma periods (2015=100).

Sezonāli neizlīdzināti dati - dati, kuru aprēķinos lieto pārskata mēnesī saražotās rūpniecības produkcijas faktiskos apjomus. Sezonāli izlīdzināti dati - dati, kas laikrindu analīzē ļauj objektīvāk novērtēt izmaiņas ekonomiskajos procesos, novēršot sezonalitātes, darba dienu skaita, dažādu brīvdienu (piemēram, Lieldienu, Līgo, Ziemassvētku) ietekmi. Kalendāri izlīdzināti dati - dati, kuros novērsta darba dienu skaita, garā gada un slīdošo brīvdienu ietekme. Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme.

Papildinot laikrindu ar jaunām vērtībām vai koriģējot esošās vērtības, vispārīgā gadījumā izmainās sezonāli/kalendāri izlīdzinātās laikrindas vērtības visā tās garumā.

6.5. Darba dienu skaita un sezonālās izlīdzināšanas kvalitātes ziņojums

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss tiek sezonāli koriģētas, izmantojot TRAMO/SEATS metodi. Laikrindas tiek koriģētas ar tiešo novērtējumu.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkumu datu pārbaudi veic pēc datu pārbaudes un labošanas pirmdatu līmenī un datu kopsavilkumu sagatavošanas. Kopsavilkuma dati tiek pārbaudīti, izmantojot vairākas metodes: rādītāju salīdzināšana ar iepriekšējā perioda datiem, pieauguma vai samazinājuma analīze. Neizlīdzināto rūpniecības produkcijas apjoma indeksu loģiskā analīze notiek nozaru griezumā, izvērtējot rādītāju pieaugumu/samazinājumu pret iepriekšējo periodu un iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Sezonāli izlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem tiek veikta grafiskā analīze.

Dati tiek precizēti un nepieciešamības gadījumā laboti.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt uzņēmumus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

1. Primārās konfidencialitātes nosacījumi.

Dati par produkcijas veidiem un nozarēm, kurās mazāk par četriem uzņēmumiem vai kāds no uzņēmumiem dominē, netiek publicēti. Vai uzņēmums, uzņēmumi dominē, to nosaka šo uzņēmumu īpatsvars konkrētā nozarē. 

Šādos gadījumos konfidenciāla informācija ir: 

1) ja vienas statistiskās vienības (uzņēmuma) īpatsvars  attiecīgajā rādītājā (nozares vai produkta apjoms), neatkarīgi no uzņēmumu skaita, 

ir lielāks par 80%;

2) divu statistisko vienību (uzņēmumu) summārais īpatsvars (rādītājs - nozares vai produkta apjoms), 

ir lielāks par 90%, neatkarīgi no uzņēmumu skaita.

2. Sekundārās konfidencialitātes nosacījumi.

Kopsavilkumu sagatavošana tādā formā, lai, veicot aritmētiskas darbības tabulas ietvaros, starp tabulām, vai starp dažādām klasifikācijām un grupēšanas pakāpēm nav iespējams aprēķināt konfidenciālos rādītājus. Sekundārās konfidencialitātes kritēriju uzskata par izpildītu, ja ar aritmētisko darbību palīdzību nav iespējams noskaidrot konfidenciālo rādītāju vērtības. Sekundāri konfidenciālās šūnas izvēlas manuāli.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Preses ziņojumi
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Provizoriskie rezultāti

Pieejamība dienās pēc pārskata perioda beigām:

34 (preses izlaidums);

34 (Centrālās statistikas pārvaldes interneta datubāze);

34 (datu nosūtīšana uz Eiropas Savienības statistikas biroju (Eurostat)).


Nosaukums
Galīgie rezultāti

34. diena pēc ceturkšņa pēdējā pārskata perioda par visiem ceturkšņa mēnešiem.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Latvijas statistikas gadagrāmata 2020
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2020
 

8.5. Revīzijas politika

Tiek veiktas plānotās datu revīzijas.

Ar plānotajām statistikas datu revīzijām saprot agrāk publiskoto datu turpmāko precizēšanu, pievienojot koriģētu vai detalizētāku informāciju, lietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi, mainot bāzes perioda definīciju vai mainot metodoloģiju vai klasifikāciju.

Revidētie dati tiek publiskoti nākamajā publicēšanas reizē: neizlīdzinātiem indeksiem - pēdējie divi mēneši, sezonāli un darba dienu skaita izlīdzinātiem - visa iepriekš publicētā datu rinda.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
110 Rūpniecības produkcijas apjoma indekss Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16.nodaļa 3 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem