Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Importa vienības vērtības indekss
10502010A
RAŽOTĀJU CENAS
2018
mēnesis
15.02.2019 15:03

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek iegūti no respondentu iesūtītajiem pārskatiem 1-IC līdz 22. dienai pēc pārskata perioda beigām.

Dati no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes pieejami 40. dienā pēc pārskata perioda beigām.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Mēnesis

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

2011.gada janvāra

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Ražotāju cenu indeksu daļas vadītāja Ļubova Ņemsadze 67366783 (783) Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Ražotāju cenu indeksu daļas vecākā referente Dzintra Junge 67366753 (753) Dzintra.Junge@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2223/96 Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
1165/98 Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku
1503/2006 Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu
586/2001 Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2001 (2001. gada 26. marts), ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
656/2007 Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2007 (2007. gada 14. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
1178/2008 Komisijas Regula (EK) Nr.1178/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1165/98 par īstermiņa statistiku un Komisijas Regulu (EK) Nr.1503/2006 un (EK) Nr.657/2007 attiecībā uz pielāgojumiem, ko veic pēc statistikas klasifikācijas NACE un CP pārskatīšanas
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2017. gada 21. novembra noteikumi Nr. 683 “Par Oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Apvienoto Nāciju Organizācija
Starptautiskais Valūtas fonds
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Zinātnieki
Ziņu aģentūras
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir importa vienības vērtības indeksa (IVVI) aprēķināšana. IVVI raksturo preču cenu līmeņa izmaiņas valsts importā pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
2-ic Pārskats par importēto preču cenām
1-IC Pārskats par importa cenām
 

3.5. Datu avoti: valsts statistika, izņemot CSP veidlapas


Nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde

ADS projekts "Preču tirdzniecība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT)"ADS projekta kods - 10608001

ADS projekts "Preču tirdzniecība ar trešajām valstīm (EXTRASTAT)" ADS projekta kods - 10608002

Statistikas Uzņēmumu Reģistrs

3.6. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija (MIG 2009)
Kombinētā nomenklatūra (KN) (katra gada atbilstošā versija)
Valstu un teritoriju nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām
Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA 2.1.red.)
 

3.7. Bāzes gads/periods

2010. gads un 2015. gads

3.8. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji apskatāmi pievienotajās datnēs.

Files
Type Added document description  
docx 1-IC veidlapa 2018.gadam Show
docx 2-IC veidlapa 2018.gadam Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Izlasē iekļauj tās KN preces, kuru vērtība bāzes gadā sasniegusi vismaz 0,01% no kopējās importa vērtības valstī un kurām imports ir novērots vismaz astoņus mēnešus gadā. Par svaru periodu pielieto iepriekšējo gadu. Importēto preču cenu reģistrācijā iesaista uzņēmumus ar lielāko īpatsvaru (pēc vērtības) attiecīgajā KN preču pozīcijā. Turpmākai cenu reģistrācijai uzņēmumos izvēlas preces, kas tiek importētas regulāri un lielos apjomos.

4.2. Realizētais izlases apjoms

2018. gadā 1985 uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

96% respondentu pārskatu 1-IC aizpilda e-pārskatu sistēmā


Nosaukums
Pa faksu

Precīzs īpatsvars nav nosakāms - pārskatus vāc SDAD darbinieki -  4% respondentu iesniedz pārskatu "papīra formā" (citā veidā izņemot e-pārskatu)


Nosaukums
Elektroniski

Precīzs īpatsvars nav nosakāms - pārskatus vāc SDAD darbinieki -  4% respondentu iesniedz pārskatu "papīra formā" (citā veidā izņemot e-pārskatu)


Nosaukums
Pa pastu

Precīzs īpatsvars nav nosakāms - pārskatus vāc SDAD darbinieki -  4% respondentu iesniedz pārskatu "papīra formā" (citā veidā izņemot e-pārskatu)

5.2. Norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Norādījumi pārskatu aizpildīšanai pieejami 1-IC un 2-IC veidlapās (sk. pievienotās datnes punktā "Informācija, kas tiek savākta projektā - rādītāji").

5.3. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko un aritmētisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā. Uzstādītās validācijas kontrolē, lai veidlapa būtu aizpildīta pilnībā un bez aritmētiskām un loģikas kļūdām. Veicot datu ievadi no papīra formātā iesniegtajām veidlapām, tiek veikta pirmdatu loģiskā un aritmētiskā pārbaude. Ja aizpildītajā veidlapā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, kā arī, ja rādītāja izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem ir netipiski lielas, atbildīgais statistiķis sazinās ar veidlapas aizpildītāju, lai pārliecinātos par iesniegto datu pareizību un veic nepieciešamos labojumus.

Ja konkrētās KN preces IVVI ir mazāks par 50% vai lielāks par 200%,  pārbauda no Ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes iegūto informāciju. RCI daļas darbinieks sazinās ar Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļas darbiniekiem, lai pārliecinātos par datu pareizību.

6.2. Datu imputācija

Ja konkrētā prece pārskata periodā nav tikusi importēta, bet turpmāk tās imports paredzams, izmanto iepriekšējā perioda cenu.

Preču pārstāvja importa pārtraukšanas gadījumā RCI daļas darbinieks lūdz respondentam izvēlēties pielietojuma un cenas ziņā analogu preci, ar ko tiek aizstāta iepriekšējā.

Ja kādai KN precei attiecīgajā periodā valstī nav novērots imports, izmanto augstāka līmeņa indeksu.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Svarus veido vienreiz gadā, un tie paliek nemainīgi visu gadu. Par svariem izmanto bāzes periodā (iepriekšējā gadā) importēto preču struktūru vērtības izteiksmē.

6.4. Kopsavilkumi

IVVI aprēķina  pēc Laspeiresa tipa formulas, par bāzi cenu salīdzinājumiem izmantojot cenu reģistrācijā iekļauto preču pārstāvju vidējas svērtās cenas vai KN koda vienības vērtības iepriekšējā gada decembrī.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Kopsavilkumu rādītājus salīdzina ar iepriekšējā perioda un iepriekšējā gada attiecīgā perioda datiem un analizē atsevišķu CPA iedaļu/nodaļu/grupu/klašu un preču pozīciju cenu vai vienības vērtību pārmaiņu ietekmi uz kopējo importa vienības vērtības indeksu pārskata periodā.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Piemērotie konfidencialitātes noteikšanas kritēriji: minimālais gadījumu skaits; dominances kritērijs.

Publicējot IVVI tiek ievēroti CSP Kvalitātes vadlīnijās definētie konfidencialitātes noteikumi.

Pirms noteiktā publicēšanas datuma un laika aprēķināto IVVI informācija ir ierobežotas pieejamības.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Statistiskās publikācijas
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

45 kalendāra dienas (apmēram 30 darba dienas) pēc pārskata mēneša beigām.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eurostat Internet datubāze
Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2018
Latvijas statistikas gadagrāmata 2018
 

8.5. Revīzijas politika

Ja izmantojot aprēķinos labotu, precizētu vai novēloti saņemtu informāciju ir konstatēta būtiska (vairāk par 0,1 procentpunktu) labojumu ietekme uz kopējo vienības vērtības indeksu gada ietvaros (pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi), tiek veikti publiskoto IVVI labojumi par iepriekšējo periodu.

Precizētus cenu indeksus publicē vienlaicīgi ar datiem par nākamo pārskata periodu, ar norādi par labojumu.

8.6. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Importa vienības vērtības indekss Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām