Project description
Vispārīgā informācija
Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji
Projekta sagatavošana
Izlase
Datu ieguve
Datu apstrāde
Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai
Datu izplatīšana
 
View project verision
Būvniecības konjunktūras apsekojums
10107003
KONJUNKTŪRA
2020
mēnesis
28.12.2020 13:27

1. Vispārīgā informācija

1.1. Datu vākšana/lauka darbi

Dati tiek vākti katrā pārskata mēnesī no mēneša sākuma  līdz 9. datumam.

1.2. Periods, par kādu dati tiek vākti

Pēdējie trīs mēneši, turpmākie trīs mēneši, stāvoklis/līmenis atskaites brīdī.

1.3. Salīdzināmi dati pieejami kopš

Pēc NACE 2.red.  rezultāti pieejami no 2002. gada janvāra.

1.4. Par projektu atbildīgā amatpersona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vadītāja Madara Liepiņa 67366953 (253) Madara.Liepina@csb.gov.lv
 

1.5. Par metodoloģisko informāciju atbildīgā persona

Institūcija un amats Vārds Uzvārds Pilsētas tālrunis (vietējais) E-pasts
Centrālās statistikas pārvaldes Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente Sandra Vītola 67366739 (739) Sandra.Vitola@csb.gov.lv
 

2. Datu pieprasījuma identifikācija un datu lietotāji

2.1. Datu vākšanas pamatojums: ES tiesību akti

Nr. Nosaukums
2006/379 Komisijas Paziņojums (2006. gada 12. jūlijs) "Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības konjunktūras un patērētāju apsekojumu programma"
223/2009 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)
 

2.2. Datu vākšanas pamatojums: Latvijas Republikas tiesību akti

Nosaukums
Statistikas likums
Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumi Nr. 644 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam”
 

2.3. Galvenie datu lietotāji: Eiropas institūcijas

Nosaukums
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN)
Eiropas Centrālā banka
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat)
 

2.4. Galvenie datu lietotāji: valsts un pašvaldību iestādes Latvijā

Nosaukums
Latvijas Banka
Finanšu ministrija
Ekonomikas ministrija
 

2.5. Galvenie datu lietotāji: starptautiskās institūcijas

Nosaukums
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 

2.6. Galvenie datu lietotāji: citu valstu statistikas iestādes

Nosaukums
Igaunijas statistika
Lietuvas statistikas departaments
 

2.7. Galvenie datu lietotāji: citas CSP struktūrvienības

Nosaukums
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
 

2.8. Galvenie datu lietotāji: citi

Nosaukums
Komercbankas
Zinātnieki
 

3. Projekta sagatavošana

3.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir iegūt operatīvu informāciju par būvniecības nozares uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokli, to izmaiņām, tagadnes un nākotnes tendencēm, ražošanu ierobežojošiem faktoriem. Iegūtie dati kalpo īstermiņa ekonomiskai analīzei un prognozēšanai. Konjunktūras aptaujas galvenā priekšrocība ir rezultātu ieguves savlaicīgums un nepārtraukta harmonizācija Eiropas Savienības ietvaros.

3.2. Apsekojamās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.3. Respondējošās vienības

Nosaukums
Uzņēmumi
 

3.4. Datu avoti: CSP veidlapa(s)

Indekss Nosaukums
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā
 

3.5. Klasifikācijas un klasifikatori: ES

Nosaukums
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2. red.)
 

3.6. Informācija, kas tiek savākta projektā – rādītāji

Rādītāji ir apskatāmi pievienotajā datnē.

Files
Type Added document description  
doc 2-bkj Show

4. Izlase

4.1. Projekta mērķa populācija

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi, kuru galvenais nodarbošanās veids atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE 2.red. ir "Ēku būvniecība" (NACE = 41), "Inženierbūvniecība" (NACE = 42) un "Specializētie būvdarbi" (NACE = 43).

4.2. Izlases dizains

Mērķtiecīgā stratificētā izlase.

4.3. Realizētais izlases apjoms

Konjunktūras novērtējuma būvniecībā apsekojuma izlasē 2020. gadam iekļauti 298 uzņēmumi.

5. Datu ieguve

5.1. Datu iegūšana/datu vākšana


Nosaukums
E-pārskats

Lielākā daļa respondenti datus iesniedz, izmantojot e-pārskata sistēmu. 

5.2. Datu ievada programmvide

Nosaukums
Integrētā statistikas datu apstrādes un vadības sistēma (ISDAVS)
 

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadīto pirmdatu pārbaude un labošana

Veicot datu ievadi no papīra formātā iesniegtajiem pārskatiem vai pievienojot elektroniski iesniegtos pārskatus (e-pārskats) Integrētajai statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) videi, tiek veikta pirmdatu loģiskā pārbaude atbilstoši validācijas algoritmiem. E-pārskata sistēma nodrošina galveno rādītāju loģisko pārbaudi jau aizpildot to Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.

Ja aizpildītajā pārskatā kāds rādītājs trūkst vai tas ir kļūdains, statistiķis sazinās ar aizpildītāju un veic nepieciešamos labojumus.

6.2. Datu imputācija

Respondentu sniegtā informācija, kas saņemta pēc apstrādes procesa beigām, var tikt izmantota nākamajā periodā datu imputācijai iztrūkstošu datu vietā gadījumos, kad respondents nokavējis iesniegšanas termiņu vai vispār nav iesniedzis datus.

6.3. Svaru veidošanas apraksts

Respondentu sniegtās individuālās atbildes maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem tiek svērtas ar koeficientiem - attiecīgi: 1, 2, 5. 

6.4. Kopsavilkumi

Par katru apsekojuma jautājumu iegūst atbilžu sadalījumu pa variantiem, izteiktu procentos.

No šī sadalījuma aprēķina saldo (bilanci) kā starpību starp galējo atbilžu īpatsvariem.

Atbilžu saldo (S) jautājumam ar trim atbilžu variantiem aprēķina pēc formulas:

S = ( "+" ) - ( "-" ),

kur ("+") - pozitīvo atbilžu ("pieaudzis", "virs normālā") īpatsvars, procentos;

("-") - negatīvo atbilžu("samazinājies", "zem normālā") īpatsvars, procentos.

Saldo lietošana dod iespēju jautājuma atbildes izteikt vienā skaitlī, izmaiņas atbildēs uz šo jautājumu periodos veido vienkāršu dinamikas rindu.

Respondentu sniegto individuālo informāciju agregē, piemērojot svēršanu.

Kopsavilkumu pārbauda, salīdzinot to ar iepriekšējā perioda datiem un salīdzinot savstarpējo rādītāju loģisko sakarību.

7. Kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

7.1. Datu analīze

Par katru rādītāju tiek veidotas laikrindas.

Datus salīdzina:

- ar iepriekšējā mēneša aptaujas rezultātiem, ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ar vidējo vērtību par visu apsekojuma periodu;

- starp būvniecības uzņēmumu grupām pēc būvniecības veidiem, starp grupām pēc uzņēmumu lieluma;

- ar Baltijas valstu tādu pašu apsekojumu datiem, kas notiek pēc vienotas metodikas;

- ar kvantitatīvajiem būvniecības un investīciju statistiskajiem rādītājiem, cenu statistiskajiem rādītājiem.

7.2. Datu konfidencialitātes nodrošināšana

Par konfidenciālu uzskatāma kopsavilkuma informācija, ja tā tiešā vai netiešā veidā ļauj identificēt respondentus, par kuriem sniegti individuālie statistikas dati.

Piemēroti primārās konfidencialitātes noteikšanas kritēriji. Dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja:

1) kopsavilkuma rādītājs iegūts no vienas, divām vai trim statistiskām vienībām (respondentiem);

2) vienas statistiskās vienības īpatsvars attiecīgajā rādītājā ir 80% un lielāks;

3) divu statistisko vienību summārais īpatsvars ir 90% un lielāks.

8. Datu izplatīšana

8.1. Izplatīšanas veidi

Nosaukums
Internet datubāzes
 

8.2. Rezultātu izplatīšanas periodiskums

Nosaukums
Mēnesis
 

8.3. Rezultātu pieejamības termiņš


Nosaukums
Galīgie rezultāti

Mēneša dati CSP mājaslapā dati ir pieejami tā paša mēneša beigās.

8.4. Projekta datu publicēšana

Nosaukums
CSP Internet datubāze
Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta Internet Ekonomikas datubāzes
 

8.5. Galvenie publicējamie rādītāji

Kods Nosaukums Griezums
Būvniecības konfidence Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Būvniecības iestrāde - nodrošinājums ar būvdarbiem Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Kopējo pasūtījumu līmenis Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Uzņēmumu saimniecisko darbību ierobežojošie faktori Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Uzņēmumu darbības aktivitātes (stāvokļa) izmaiņu tendence Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Nodarbinātības izmaiņu tendence Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).
Cenu izmaiņu tendence Pa būvniecības veidiem - 3 (ēku būvniecība, inženierbūvniecība un specializētie būvdarbi); pēc nodarbināto skaita uzņēmumā (lielie, vidējie, mazie).