Indicator A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kods Nosaukums Definīcija Mērvienība Version list
Absolūtā likviditāte Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. Version list
F.4 Aizdevumi Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. lati Version list
F4 Aizdevumi Visi darījumi ar finanšu aktīviem, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem.
euro Version list
Aizņemtās darbvietas Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. skaits Version list
10707006A Aizņemtās darbvietas Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. Aizņemto darbvietu skaitā tiek ietverti gan pilna un nepilna darba laika darbinieki, par kuriem saskaņā ar Darba likumu ir jāveic darba laika uzskaite, gan tie darbinieki, kuriem darba laika uzskaite netiek veikta. skaits
10411006A Aizņemtās darbvietas Latvijā kopā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā - pēc saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. redakcijas, pa Profesiju Klasifikatora pamatgrupām, pa 6 statistiskajiem un 5 plānošanas reģioniem. Pa republikas pilsētām un novadiem - sabiedriskais sektors bez sabiedriskajām organizācijām un to komercsabiedrībām. Skaits
F.5 Akcijas un cits pašu kapitāls Finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. lati Version list
F5 Akcijas un cits pašu kapitāls Visi darījumi ar akcijām un pašu kapitālu, kas ir finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Šie finanšu aktīvi likvidācijas gadījumā parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem.
euro Version list
F.51 Akcijas un cits pašu kapitāls, neskaitot kopieguldījumu fondu apliecības Finanšu aktīvi, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. lati Version list
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Kapitāls, kas nepieciešams uzņēmuma darbības uzsākšanai un tā statūtos mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma statūtos norādīts pamatkapitāla lielums naudas izteiksmē, kuru veido sabiedrības daļu (akciju) nominālvērtība. lati Version list